Başlık : Baş Boyun Radyoterapisinde Elektronik Portal Görüntüleme (EPG) kullanılarak Set-up hatalarının değerlendirilmesi
Yazarlar : Evrim BAYMAN
Kurumlar :
Yıl : 2003
Anahtar Kelimeler : elektronik portal görüntüleme, set up hatası, baş boyun kanseri
Özet : Amaç: EPG kullanılarak baş-boyun kanseri tanılı olguların radyoterapisi sırasında oluşabilecek set-up hatalarının değerlendirilmesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi (DEÜTF) Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı klinik içi Üç Boyutlu Konformal Radyoterapi (3B-KRT) uygulama protokolüne esas oluşturulmasıdır. Hastalar ve Yöntem: Temmuz 2004 – Eylül 2005 tarihleri arasında, DEÜTF Radyasyon Onkolojisi kliniğinde ortogonal sahalarla 3B-KRT uygulanan baş-boyun kanserli, ardışık on hasta değerlendirilmiştir. Her hasta için beş haftada toplam yedi EPG alınması planlanmıştır. EPG’ler kemik referanslara göre, Dijital Oluşturulmuş Radyografiler (DOR) ile kıyaslanarak aşağı-yukarı (AY), ön-arka (ÖA) ve sağ-sol (SS) sapmalar ölçülmüştür. Ölçümler iki gözlemci tarafından ölçülmüştür. Set-up hatasının rastgele (σ) ve sistematik (∑) bileşenleri hesaplanmış, van Herk’in [2.5 x Σ + 0.7 x σ] formülü kullanılarak planlanan hedef hacim (PTV) için eklenmesi gereken sınır bulunmuştur. Bulgular: Toplam 93 EPG’den 93’ü AY, 78’i ÖA ve 15’i SS olan 186 ölçüm yapılmıştır. Yirmi sekiz (%15) ölçümde gözlemciler arası fark 3 mm ve üzerindedir. Rastgele hata (σ) ÖA: 2,6 mm, AY: 2,9 mm, SS: 1 mm iken sistematik hata (∑) ÖA 3,9 mm, AY: 1,8 mm, SS: 1,9 mm bulunmuştur. PTV belirlenirken eklenmesi gereken sınır ÖA: 11,7 mm, AY: 6,6 mm ve SS: 5,8 mm olarak hesaplanmıştır. Sonuç: DEÜTF Radyasyon Onkolojisi Kliniği Baş Boyun Kanseri 3B-KRT protokolüne göre klinik hedef hacim belirlendikten sonra, PTV için eklenmesi gereken sınır ÖA 11,7 mm, AY: 6,6 mm ve SS: 5,8 mm olarak bulunmuştur.