Başlık : LOKAL İLERİ KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE PROTEİN KİNAZ B/AKT İLETİ YOLUNUN PROGNOZLA İLİŞKİSİ
Yazarlar : Şule Karabulut GÜL
Kurumlar : DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Yıl : 2001
Anahtar Kelimeler : Akciğer kanseri,Proteinkinaz B
Özet : Akciğer kanseri tüm dünyada hem kadınlarda hem erkeklerde kansere bağlı ölümlerin başında yer alır. Tüm kanser ölümlerinin %28.4’ünden akciğer kanseri sorumludur. Dünya çapında 1 milyonun üzerinde insan her sene akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetmektedir (1). Bu olguların yaklaşık %85’i küçük hücreli olmayan akciğer kanseri (KHDAK), geriye kalanı ise küçük hücreli akciğer kanseridir (KHAK) (2). Güncel tedaviler cerrahi, radyoterapi ve kemoterapiyi içerir. Kemoterapi, KHDAK hastalarının sağkalım oranını artırır, ancak medyan 5 yıllık sağkalım oranı hala %15’lerdedir (3). KHAK’nde sigara içimi etyolojide önemli yer tutar ve hastaların 5 yıllık sağkalım oranı %5’ten azdır (4). Akciğer kanseri moleküler biyolojisine ait pek çok nokta aydınlanmamış olup, son 20 yıl içinde bu yönde çalışmalar artmıştır. Akciğer kanseri tedavisinde sitotoksik ajanlar yaşam kalitesinde bir düzelme sağlasa bile, hastalara gelişmiş sağkalım yararı sağlamak için ilave terapötik yaklaşımlara ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. Onkojenlerin mutasyonel aktivasyonu, tümör baskılayıcı genlerin inaktivasyonu, hücre siklusu regülasyonu ve DNA tamirinde rol oynayan genlerde ortaya çıkan farklılıklar akciğer kanserinde görülen başlıca moleküler değişikliklerdir. Geçmiş yıllarda, kanser gelişiminden sorumlu moleküler mekanizmalar üstüne ayrıntılı şekilde çalışılmış ve anormal Ras ve fosfoinozitid 3-kinaz (PI3K) sinyal iletiminin, tümörün büyümesi, devamlılığı ve kemorezistansına katkıda bulundukları detaylı olarak belgelenmiştir (5). Proteinkinaz B(PKB) olarakda bilinen AKT, büyüme hormonları ile aktive olan intrasellüler bir sinyal transdüksiyon proteinidir. Hücre hayatının devamı, hücre büyümesi ve farklılaşması, hücre döngüsü, transkripsiyon, translasyon ve hücre metabolizması gibi çeşitli hücresel işlevleri düzenleyen AKT, çeşitli kanser tiplerinde sıklıkla aktive olmaktadır. Fakat akciğer kanseri gelişimi ve progresyonundaki rolü halen tam olarak tanımlanmamıştır. Bu çalışmanın amacı bir serin/treonin kinaz olan AKT’ın akciğer kanserindeki prognostik değerini belirlemektir.
Word : Word dosyası