Başlık : NON-HODGKİN LENFOMALI 87 HASTANIN RETROSPEKTİF İNCELENMESİ
Yazarlar : Sercan C. ÖZYURT
Kurumlar : Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği
Yıl : 1995
Anahtar Kelimeler : non-hodgkin lenfoma, prognostik faktörler
Özet : Ankara Numune Hastanesi Radyasyon Onkoloji Kliniği’ne 2 Ocak 1989 ile 15 Aralık 1992 tarihleri arasında müracaat eden 87 non-Hodgkin lenfoma hastası retrospektif olarak incelenmiştir.

Olgularımızın %71’i erkek (62 hasta), %29’u kadındır (25 hasta). “Median” (ortanca) yaş 45’dir. Olguların %56’sı 40 yaşın üzerindedir.

87 hastanın 39’u primer ekstranodal non-Hodgkin lenfoması, 48’i nodal başlangıçlı non-Hodgkin lenfomasıdır. Primer ekstranodal tutulumun olduğu grupta en sık olarak 14 hasta ile (%36.0) GİS lenfoması vardır. 9 CNS, 6 nazofarinks, ikişer dil kökü, kemik, orbita ve orofarinks, birerde nazal kavite ve parotis tutulumlu hasta vardır.

Olguların, %20.6’sı Grade I (18 hasta), %52.8’i Grade II (46 hasta), %26.6’sı ile Grade 3’dür (23 hasta). Ayrıca hastaların 36’sı (%41.4) Evre I, 26’sı (%29.9) EvreII, 12’si (%13.8) Evre III ve 13’ü (%14.9) Evre IV’dür.

Sekiz olguda (%9.2) B semptomu, 10 olguda ise (%11.5) “bulky” tutulum vardır.

Olgularımıza grade veya evresine göre kemoterapi (kliniğimizde yapıldığında CHOP protokolü) veya Co60 teleterapi cihazı ile radyoterapi uygulanmıştır. 30-55 Gray arasındaki dozlar günde bir, haftada 5 defa, 200 cGy’lik fraksiyonlar şeklinde verilmiştir.

“Median” (ortanca) takip süresi 36 aydır. Beş yıllık “overall” yaşam süresi %42.64’dür. Bu oran gradlara göre şu şekilde değişmektedir: Grade I olan 18 olgunun 5 yıllık yaşam oranı % 75.52 iken, Grade II 46 olguda bu oran %44.99’a düşmektedir. Grade III olan 23 olgunun ise 5 yıllık yaşam oranları %21.25 dür. (p=0.01)

Evrelere göre de yaşam oranları değişmektedir. Evre I de 5 yıllık yaşam oranı %62.36 iken, 13 hastanın bulunduğu evre IV de ise 4 yıllık yaşam %12.96 dır. Aradaki fark gradda olduğu gibi, istatistiksel olarak anlamlıdır. (p=0.01)

Hastaların subgruplar halinde incelenmesi sonucu nodal başlangıçlı grupta grade ve evreye ilaveten B semptomlarının varlığı ve “bulky” tutulum istatistiksel anlamlılık düzeylerinde yaşam oranlarını etkileyen prognostik faktörler olarak bulunmuşlardır.