Başlık : PALYATİF AMAÇLI RADYOTERAPİ UYGULANAN BEYİN METASTAZLI HASTALARIN SAĞKALIM SONUÇLARININ İNCELENMESİ
Yazarlar : Atilla DEMİRKASIMOĞLU
Kurumlar : S.B. Ankara Onkoloji Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği
Yıl : 1960
Anahtar Kelimeler :
Özet : Bu çalışmada beyin metastazı tanısı ile başvuran hastalara, epidemiyolojik bulguları, radyasyon tedavisi sonucu elde edilen sağkalım sonuçlarının değerlendirilmesi ve bu sağkalıma etki edebilecek etkenlerin incelenmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla 15.06.1990 – 09.11.1993 tarihleri arasında kliniğimize başvuran ve tedavi olarak yalnız radyoterapi uygulanan hastalar değerlendirmeye alınmış ve istatiksel olarak değerlendirilmiştir.

Beyin metastazı yapan olguların primer tanılarında sırayla; akciğer kanseri, meme kanserleri görülmüştür. Bu literatürle uyumludur. Hasta grubumuzun subjektif gözlemlere dayandırsak da görece daha iyi prognostik özelliklere sahip hastalardan oluştuğu baştan söylemeliyiz.

Çalışmamızda altı aylık %58.12 bir yıllık % 36.43 sağkalım oranı saptanmıştır. Ortalama sağkalım süresi 10.5 ay olarak bulunmuştur.

Bu sonuçlar literatüre oranla daha başarılı bulunmuştur. Ancak bunun olası nedenleri yukarıda özetlenmeye çalışılmıştır. En önemli etken olarak, hastalarımızın daha iyi prognostik özelliklere sahip hastalardan oluşmasını söyleyebiliriz.

Başka lokalizasyonda, ikincil bir metastazı olan olguların sağkalım oranını düşürdüğü gözlenmişse de bu istatiksel olarak anlamlı bulunmuştur.

Bu çalışmada bir çok eksiklik beyin metastazları için daha çok söz söylememizi ve söyleyebileceğimiz sözlerin literatürle karşılaştırılmasına engel olmuştur. Bunun başlıca nedeni çalışmamızın retrospektif oluşudur.

Bundan sonra yapılacak çalışmalar, mutlaka önceden planlanmalı ve özellikle hastaların gruplara ayrılması gerekmektedir. Karşılaştırmalı grupların oluşturulması ise çok önemli bir noktadır. Bu çalışma beyin metastazları için ayrı bir evrelendirme çalışmasının gerekliliğini ve yapılabilirliğini de göstermektedir.