Başlık : Larinks Kanserinde Primer Radyoterapinin Yeri ve Sonuçları
Yazarlar : Haluk Sayan
Kurumlar : SB. Dr. Abdurrahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yıl : 2001
Anahtar Kelimeler : larinks, primer radyoterapi
Özet : Ocak 1995-Aralık 2000 tarihleri arasında kliniğimizde küratif amaçla primer radyoterapi uygulanan 87 larinks kanserli hasta retrospektif olarak tedavi yanıtı, lokal başarı, uzak metastaz gelişimi ve sağkalım yönünden incelendi.

Hastaların %22 si küratif endikasyonla, %27’si cerrahi inoperabl olduğu için, % 8’i medikal inoperabl olduğu için %43’ü de cerrahiyi reddettiği için primer radyoterapi programına alınmıştır ve 58 Gy-70 Gy arasında değişen dozlarla (ortalama 68 Gy) tedavi uygulanmıştır.

Evrelere göre 5 yıllık genel sağkalım sonuçları evre I’de %100, evre II’ de %56, evre III’de %37, evre IV‘de %18 olarak bulunmuştur.

Takipleri sonunda hastaların çoğunda ölüm nedeni lokal hastalık olarak tespit edilmiştir. Primer radyoterapi sonunda komplet yanıt alınan hastalarda bu nedenledir ki lokal kontrol ve sağkalım sonuçları çok iyi bulunmuştur. Evre I-II hastaların hepsinde komplet yanıt alınırken evreIII-IV hastaların tedaviye yanıtı kısmidir. Bu nedenle ileri evre hastalarda primer radyoterapi uygulanmadan önce hastanın cerrahi şansı sonuna kadar zorlanmalıdır. Çünkü bu hastalarda radyoterapi küratif de düşünülse palyatif olarak kalmaktadır.