Başlık : HODGKİN HASTALIĞI 10 YILLIK VAKALARIMIZIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE RADYOTERAPİ SONUÇLARIMIZ
Yazarlar : BEKTAŞ KAYA
Kurumlar : S.B. ANKARA ONKOLOJİ HASTANESİİ RADYASYON ONKOLOJİSİ BÖLÜMÜ
Yıl : 1990
Anahtar Kelimeler :
Özet : Bu çalışmada bölümümüzce 1979-89 yılları arasında izlenen Hodgkin hastaları genel özellikleri, uygulanan tedavi yöntemleri ve sonuçları açısında irdelenmiştir. Araştırma sonucunda hastalığın en sık 20-40 yaşları arasında görüldüğü ileri yaşlarda insidansın gittikçe düştüğü ve 2.9/1 oranında erkekleri daha fazla tuttuğu anlaşılmıştır. Hastalarımızın %74.8’i 50 yaşın altındadır. Hasta gurubumuz içerisinde karma hücreli sub grubu en sık histopatolojik tip olurken ikinci sıklıkta lenfositten zengin tip görülmüştür. Histopatolojik grupların cinsiyete göre dağılımından anlamlı bir fark görülmemiştir.

Bu özellikleri ile hasta grubumuz batı Avrupa ülkeleri ve ABD’de rastlanan Hodgkin hastalarından farklı, Afrika ve Akdeniz ülkelerindeki hastalarla benzer özellikler göstermektedir. Bu bulgularımız ülkemize ait diğer bazı yayınlarla da uygunluk içerisindedir. Serimizdeki 282 hasta uygulanan tedaviler ve sonuçları bakımından da irdelenmiştir. 163 (%58.1) hastaya yalnız başına KT, 86 (%30.4) hastaya yalnız başına RT ve 33 (%11.5) hastaya da KT ve RT birlikte kullanılmıştır.Radyoterapi uygulanan hastalarımızın %48’ine tutulmuş ve geniş alan, %38’ine Mantle ve %14’üne total nodal irridiasyon yapılmıştır. Lokalize hastalıkta tutulmuş ve geniş alan ile Mantle ışınlamalarının remisyon sağlamadaki başarısı %96’dır. Nodal rekürrenslerimizin çoğunluğu RT alanı dışına çıkmıştır.

Hastaların optimal düzeyde evrelendirilme ve değerlendirilmesinin, yapılamaması, megavoltaj tedavi ünitelerine ve modern tedavi planlayıcı simülatörlere sahip olmamız başarımızı olumsuz yönde etkileyen faktörler olmuştur.

Bu çalışma ülkemize ait Hodgkin hastalığı konusunda yapılan kapsamlı bir çalışmadır. Çalışmamızdaki eksikliklerin tespiti ve ileriki çalışmalarda telafisi yönünde çaba harcanması deneyimlerimizin zenginleştirecektir. Araştırmanın ülkemiz tıbbına bir katkı inancındayız.