Başlık : 1987 -1997 YILLARI ARASINDA ANKARA ONKOLOJİ HASTANESİNDE TEDAVİ GÖREN 82 SEMİNON HASTASININ RETROSPEKTİF ANALİZİ
Yazarlar : ERDAL DEMİR
Kurumlar : S.B. ANKARA ONKOLOJİ HASTASNESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ BÖLÜMÜ
Yıl : 2000
Anahtar Kelimeler :
Özet : Ankara Onkoloji Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümünde Ocak 1987-Aralık 1997 tarihleri arasında tedavi ve takibi yapılan 82 pür seminomalı erkek hastalarda orşiektomi sonrası evreye göre değişik tedaviler uygulanmıştır. Olgular lokal kontrol, uzak metastaz, sağ kalımı etkileyen faktörler yönünden retrospektif olarak incelenmiştir.

Olguların yaşları15-71 arasında olup, median yaş 37 bulunmuştur. Hastalığın en sık görüldüğü yaş aralığı 30-39 yaş grubu idi. Olguların %54’ünde sağ testiste, %446’sında sol testiste kanser vardı. Hastaların %93’ü klasik seminoma, %5’i spermatositik seminoma ve %2’si anaplastik tip seminom tanısı almıştı.

Hastaların yaklaşık %84’üne inguinal ligasyonla standart radikal inguinal orşiektomi %15’ine inguinoskrotal orşiektomi, %1’ine laparatomi yoluyla orşiektomi uygulanmıştı.

Postoperatif dönemde standart infradiafragmatik radyoterapi stage I’deki hastaların %93’üne (53/57), stage IIA’da bir hastaya, stage IIB hastalıkların %50’sine (1/10), stage IIC’de %25’ine (2/8), stage IID’de %50’sine (1/2) uygulanmıştı. Sisplatin içeren kemoterapi rejimleri hastaların I’de %7’sine, stage IIA’da 1 hastaya, stage IIB’de %90’ına (9/10), stage IIC’de(8/8), IID (2/2), ve stage IV’de (2/2) %100’üne verilmiştir.

En sık metastaz retroperitoneal bölgeye (%45) olmuştu.

En sık relaps akciğerde (%30 görülmüştü.

Bu 82 olguda yaşam analizleri Kaplan Meier testiyle yapılmıştır. 5 yıllık sağ kalım oranları satge I seminomlu hastalarada %96, Stage IIA’da %100, stage IIB’de %100, stage IIC’de %62.5, stage IID’de %50, stage III’de %50, stage IV’de%0 bulunmuştur. Sağ kalıma etki eden en önemli prognostik faktörler eksranodal metastaz varlığı, bulky hastalık olarak tespit edildi.