Başlık : KOLOREKTAL KANSERLİ 66 OLGUNUN RETROSPEKTİF İNCELENMESİ
Yazarlar : LEYLA GÖRMEZLER
Kurumlar : S.B. ANKARA NUMUNE HASTANESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ KLİNİĞİ
Yıl : 1995
Anahtar Kelimeler :
Özet : Ankara numune Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği’ne 1 Ocak 1988 -31.Aralık 1993 tarihleri arasında başvuran 66 kolorektal kanserli hasta retrospektif olarak incelenmiştir.

Hastaların %41’i kadın, %59’u ise erkektir. Erkek/Kadın oranı 1.44’tür. Median (ortanca) yaş olup vakaların %70’i 30-60 yaş grubundadır.

Hastaneye ilk başvuru anında hastaların çoğunda birden fazla şikayet mevcuttur. En sık şikayetler; %45 rektal kanama, %28 kabızlık, %22 karın ağrısıdır.

Primer tümör hastaların %33.3’ünde kolan ve sigmoid kolon , %66.6 kolon,% 66.6’sında ise rektum yerleşimlidir.

Hastalarımızın tümünde histopatolojik tanı adenokarsinomdur. %21’i müsinöz tip adenokarsinom iken %7.5’u ise taşlı yüzük hücreli tip adenokarsinomdur.

Hastaların evrelemeleri operasyon sonrası cerrahi ve patoloji kliniklerince değerlendirilmiştir. Modifiye Astler-Coller sistemine göre evrelendirilen hastaların %68’i C1-3 evresinde yani nodal tutulumun (+) olduğu evrededirler. Hastaların %39.4’ünde radikal abdominoperineal rezeksiyon %19.7’sinde sfinkter koruyucu low anterior rezeksiyon %28.7’unda ise kolon rezeksiyonun+uç uca anastomoz operasyonları uygulanmıştır. Hastaların sekizi ise operasyon sırasında anrezektabl olarak değerlendirilmiş ve palyatif operasyonlar uygulanmıştır. Hastalar kliniğimize değişik zaman süreçleri içerisinde başvurmuşlardır. Sadece %41 oranında hasta operasyon sonrası 4-6 hafta içersinde kliniğimize başvurmuştur ve adjuvan radyoterapi uygulanabilmiştir. Hastaların %19’una hemen operasyon sonrası kemoterapi başlanmıştır. Hastaların %30.3’ü ise lokal yineleme veya uzak metastaz geliştikten sonra kliniğimize başvurmuşlardır.