Başlık : ENDOKRİN YÖNDEN AKTİF HİPOFİZ BEZİ TÜMÖRLERİNDE RADYOTERAPİ ÖNCESİ VE SONRASI HORMON SEVİYELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yazarlar : FEVZİYE İLKNUR AYTAŞ
Kurumlar : S.B. ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ KLİNİĞİ
Yıl : 2000
Anahtar Kelimeler : radyoterapi, hipofiz bezi tümörleri, hipofiz bezi hormonları
Özet : Bu çalışmada Eylül 1997 ile Temmuz 2000 tarihleri arasında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi kliniğine hipofiz bezi tümörü tanısıyla başvuran 22 hastadan 16’sındaki radyoterapi öncesi ve sonrasında yapılan periyodik kontrollerde elde edilen kan hormon seviyeleri prospektif olarak değerlendirilmiştir.

Hastaların yaş aralığı 22 ile 67 arasında değişmekteydi. Onüçü erkek, üçü kadındı. Hastalarda yaş ve cinsiyet gözönüne alınmaksızın değerlendirme yapıldı.

Hastalara günlük fraksiyon dozu 200 cGy olarak, 1 hastada 24 fraksiyonda 4800 cGy, 1 hastada 28 fraksiyonda 5600 cGy, geri kalan 14 hastada 25 fraksiyonda 5000 cGy total doz olacak şekilde tedavi Kobalt 60 (Co 60) teleterapi ünitesi ile verildi. Her hastada hormonal medikasyon uygulandı.

Aşırı salgılanan hormon esas alındığında hastalar beş gruba ayrılmıştır. Büyüme hormonu salgılayan tümörlerde (grup 1) 4, ACTH salgılayan tümörlerde (grup 2) 2, büyüme hormonu ve ACTH salgılayan tümörlerde (grup 3) 1,prolaktin ve büyüme hormonu salgılayan tümörlerde ( grup 4) 3, prolaktin salgılayan tümörlerde (grup 5) 6+ hasta mevcuttu. Gruplara ortak olarak yapılan Friedman iki yönlü varyans analizi ki-kare test istatistik değeri 4,109, p değeri 0,534 bulunmuştur. Hormonların takip sırasında elde edilen seviyelerinin medyan değerlerinde düşme mevcut olmasına rağmen takip süresinin az olması nedeniyle çalışmaya dahil edilebilen hasta sayısının az olması sonucunda elde edilen değer istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır.

Literatürlerde hasta sayısının daha fazla, takip sürelerinin çok daha uzun olması ve bizim çalışmamızda da hormonların takip süresince elde edilen medyan değerlerinde düşme saptanmış olması takip süresinin uzatıldığında çok daha yüz güldürücü sonuçlar elde edileceğini işaret etmektedir.