Başlık : LOKAL İLERİ KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ SONUÇLARIMIZ
Yazarlar : Zafer ÖZDOĞAN
Kurumlar : S.B. ANKARA NUMUNE HASTANESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ KLİNİĞİ
Yıl : 1998
Anahtar Kelimeler :
Özet : Ankara Numune Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniğine, Ocak 1991 ile Aralık 1996 tarihleri arasında baş vuran lokal ileri küçük hücreli dışı akciğer kanserli 112 hasta, retrospektif olarak incelenmiştir.

Olgularımızın %96.4’ü erkek (108 hasta), %3.6’sı (4 hasta) kadındır. Medyan yaş 59 olup, hastaların %75’i 50 yaşın üzerindedir.

Tümör, hastaların %53.6 sağ, %46.4’ünde sol akciğer yerleşimli olarak tespit edilmiştir.

Hastaların %80.3’ü epidermoid karsinom, %13.4’ü adenokarsnom ve %4.5’i büyük hücreli karsinomdur. Bir olgu class V sitolojik tanıya sahipken, bir olguda histopatolojik tanı gerçekleştirilmemiş ve klinik olarak akciğer kanseri kabul edilmiştir.

Hastaların %33.9’u evre IIIA, %66.1’i evre IIIB’dir.

Radyoterapi öncesi cerrahi tedavi uygulanan hasta sayısı 13’tür (%11.6).Yirmi bir hastaya (%19) cisplatin içeren indüksiyon kemoterapi şemaları uygulanmıştır.

Radyoterapi uygulaması Co60 teleterapi cihazı ile gerçekleştirilmiştir. Hastalara, cerrahi tedavi durumu, hastalık yayılımı ve genel durumları göz önünde bulundurularak 50 GY altı (palyatif), 50-60 Gy ve 60 Gy üzeri total dozlar verilmiştir. 180-200 cGy’lik dozlar, günde bir, haftada 5 defa uygulanmıştır.

Medyan takip süresi 9 aydır. Genel sağ kalım oranları 1 yıllık %33.2 yıllık %14 ve 3 yıllık %5’tir. Evre IIIA olguların 3 yıllık sağ kalım süresi %9 (medyan 13ay ), evre IIIB olguların ise %3’tür. (medyan 8 ay ) (p=0.0018).

Evre IIIA’da T3N0-1M0 olgularda T1-3N2M0 olgular arasında anlamlı sağ kalım farklılığı saptanmıştır. T3N0-1M0 hastalarda 2 yıllık sağ kalım %6’dır (p=0.01).

Küratif amaçlı cerrahi tedavi uygulanan hastalarla uygulanmayanlar arasında, istatistiksel olarak anlamlı sağ kalım farklılığı vardır. (p=0.024).

Radyoterapi öncesi indüksiyon kemoterapisi uygulanan hastaların 2 yıllık sağ kalım oranı %22, sadece radyoterapi uygulananların ise %8’dir. Aradaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır. (p=0.02)

Yüksek total radyoterapi dozlarının (50-60 Gy ve üzeri) kısa dönem sağ kalımı olumlu yönde etkilediği gözlenmiştir. (p=0.0001).

Hasta yaşı, tedavi öncesi performans durumu ve kilo kaybının sağ kalımı etkileyen prognostik faktörler olduğu saptanmıştır.