Başlık : YÜKSEK GRADE ASTROSİTOMLARDA HİPERFRAKSİYONE RADYOTERAPİ
Yazarlar : YILDIZ GÜNEY
Kurumlar : S.B. ANKARA ONKOLOJİ HASTANESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ BÖLÜMÜ
Yıl : 1996
Anahtar Kelimeler :
Özet : 25 Aralık 1994- 7 Ocak 1996 tarihleri arasında maling gliom tanısı almış 24 hastaya postoperatif hiperfraksiyone radyoterapi uygulanmış ve sonuçları 1 Mart 1996 tarihinde değerlendirilmiştir.

Olguların 9’u kadın, 15’i erkek olup, medyan yaşları 40 olarak saptanmıştır.Histopatolojik olarak 24 olgunun 12’si glioblastome multiforme (GBM), 12’i anaplastik astrositom (AA) tanısı almıştır.

Hastaların performans statusu Karnofsky performans skalası (KPS) ile değerlendirilmiş ve 6 olguda 100-80 arasında, 18 olguda ise 70-30 arasında bulunmuştur.

Hastalardan sadece 2 tanesine biopsi ile tanı konulmuştur. 7 hastada tümörün %80-100’ü, 15 hastada ise %79’dan daha azı çıkarılmıştır.

Hiperfraksiyone radyoterapi, lokalize alan (tümör yatağı+2.5 cm emniyet sınırı) günde iki kez 1.2 Gy fraksiyonlarla toplam 6960 cGy 6-8 saat arayla uygulanmıştır.

Ortalama sağkalım süresi tüm grup için 51 hafta, progresyone kadar geçen medyan süre 24 hafta olarak saptanmıştır. AA ve GBM için medyan yaşam süresi sırasıyla 54+ (exitus yok) ve 45hafta olarak bulunmuştur. AA ve GBM’li olguların sağkalım oranları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuş; operasyon tipine göre ise sağkalım oranları arasında fark olmadığı belirlenmiştir. KPS değerinin düşük olması ve yaşın ileri olmasının, yaşam süresi anlamlı olarak azalttığı saptanmıştır.

Çalışmaya alınan tüm olgularda saç dökülmesi ve hiperemi gözlenmiştir. 3 hastada kuru deskuamasyon, 1 hastada ise yaş deskuamasyon saptanmıştır. 4 hastada bulantı-kusma , 1hastada ise otitis media gelişmiştir. Ciddi erken yan etki olarak değerlendirebileceğimiz beyin ödemi yalnızca 1 hastada görülmüştür.

Parsiyel beyin ışınlaması olguların hiçbirinde, rekkürens tedavi alanının dışında olmamıştır.

Sonuç olarak, bulgularımız literatürde konvansiyonel radyoterapi almış hastalarla karşılaştırıldığında, yan etkilerin benzer olduğu ve sağkalım süresinin daha uzun olduğu gözlenmiş ve bulguların ümit verici olarak değerlendirilmiştir. Ancak hiperfraksiyone radyoterapinin her yönden üstün ve tercih edilebilir olduğunu söyleyebilmek için henüz erkendir. Daha çok hasta sayısı ve uzun süreli takip ile daha sağlıklı sonuçların elde edilebilmesinin mümkün olabileceği düşünülmektedir.