Başlık : İnopere safra yolu tümörlerinde palyasyon amaçlı yüksek doz oranlı intraluminal brakiterapi ve metalik stent uygulaması
Yazarlar : Zafer Koçak
Kurumlar : Ankara Üniversitesi Tıp Fakultesi Radyasyon Onkoloji
Yıl : 1998
Anahtar Kelimeler : kolanjiokarsinom, brakiterapi, palyasyon
Özet : AMAÇ: İnopere safra yolu tümörlerine bağlı bilier darlıklarda palyasyon amaçlı yüksek doz oranlı intraluminal brakiterapi ve metalik stentin uygulanabilirliği, toksisitesi ve palyatif etkinliği araştırmak METOT: Haziran 1996-Nisan 1998 tarihleri arasında 8 inopere safra yolu karsinomu tanısı olan hastalarda önce PTK ile darlık bölgesi ve deriden itibaren proksimal ve distal sınırarı "guidewire" ile ölçüldü ve kolanjiografik görüntü alındı.Fiksasyon sağlanarak simulasyon sonrası darlığın 1 cm proksimali ve distalini içerecek şekilde kaynaktan 1 cm uzaklıkta doz 1000 cGy olacak şekilde planlama yapıldı. Bir hafta sonra uygun olan hastalara 2. seans uygulandı. ILBT sonrası 104 gün içinde hastalara "self-ekspendabl" stent yerleştirildi.Toksisite RTOG kriterlerine göre değerlendirildi. SONUÇ: Hastarın ortalama yaşı 60 (37-78) ve 5 olgu erkekti.Olgulardan 3'üne çeşitli nedenlerle (2 hasta reddetti, 1 hasta genel durumu nedeni ile)ikinci seans uygulanamadı. Tüm olgularda sarılık palyasyonu sağlanmış olup çoğunluğunda semptomlar kontrol altına alınmıştır. Akut komplikasyon olarak; 4 hastada grade I-II ağrı, bütün hastalarda grade II düzeyinde bulantı-kusma, ve 2 olguda kolanjit atağı görüldü. Geç komplikayon olarak bir olguda kolanjit ve 2 olguda GİS kanaması (grad 3) görüldü. 2 olguda rekurren bilier tumör tesbit edildi. Ortalama stent patensi 5.7 ay ve ILBT sonrası sağkalım 6.3 ay idi. YORUM: 8 olguluk bu çalışmada İLBT+metalik stente ait toksisitenin kabul edilebilir ve tedavinin uygulanabilir olduğu ancak stent patensi ve sağkalım avantajı olmaması vaka sayısının azlığına ve hastalık dışı ölumlere bağlanabilir. Vaka sayısının artırılması ve ILBT+metalik stentin sadece metalik stente karşı avantajı olup olmadığını ortaya koymak için prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır.
Word : Word dosyası