Başlık : Radyoterapi ile indüklenmiş spesifik yara iyileşme bozukluğunda granülosit makrofaj-koloni stimüle edici faktörün etkisi
Yazarlar : Dr.Diclehan ÜNSAL
Kurumlar : Gazi ÜTF Rad. Onko.AD
Yıl : 2000
Anahtar Kelimeler : yara iyileşmesi, radyoterapi, GM-CSF
Özet : Özellikle lokal ileri evre tümörler olmak üzere malignansinin küratif tedavisinde preoperatif radyoterapi halen güncelliğini korumaktadır. Radyoterapi uygulaması doz, volüm ve zamana bağlı olarak yara iyileşmesini geciktirmekte ve hematopoezisi azaltmaktadır. Radyoterapinin cilt üzerine olumsuz etkileri nedeniyle cerrahi ertelenmekte ve küratif etki daha az olmaktadır. Bu kontrollü, randomize deneysel çalışmada preoperatif tüm vücut ışınlaması sonrası oluşturulan cerrahi kesi modelinde kesi esnasında topikal olarak uygulanan GM-CSF’in yara iyileşmesi üzerine etkisi yara kopma kuvveti ve histopatolojik incelemeyle değerlendirildi. Deneklerin yarısına 8 Gy’lik tüm vücut ışınlaması uygulanıp RT’den 2 gün sonra dorsal ciltte cerrahi kesi oluşturularak 4 gruba randomize edildi. Grup 1: Kontrol; Grup 2: GM-CSF uygulanan grup; Grup 3: Işınlanan kontrol; Grup 4: Işınlanan ve GM-CSF uygulanan grup. GM-CSF tek dozda yara başına 15 μg topikal olarak uygulandı. Cerrahi sonrası 9. günde denekler sakrifiye edilerek cilt kesi örnekleri alındı. Tüm vücut ışınlamasıyla yara kopma kuvveti ve histopatolojik değerlendirmeye göre yara iyileşmesinin bozulduğu saptandı. Işınlanan ve GM-CSF uygulanan deneklerde yara kopma kuvvaetinin istatiksel olarak anlamlı oranda arttığı saptandı. Histopatolojik değerlendirmeyle ışınlanmış gruplarda bozulmuş olarak saptanan yara iyileşmesinin GM-CSF uygulamasıyla düzeldiği ve normal yara iyileşmesine yaklaştığı gözlendi. Böylece GM-CSF’in radyoterapiye bağlı yara iyileşmesindeki bozulmayı düzelttiği sonucuna varıldı. Bu bulguların doku enzim düzeyleri ölçümü ve farklı dozajlardaki ilaç uygulamasıyla yapılacak daha ileri çalışmalarla desteklenmesi uygun bulundu.