Dernek Tüzüğü

TÜRK RADYASYON ONKOLOJİSİ DERNEĞİ
ANA TÜZÜK METNİ
 
 
 1.BÖLÜM – KURULUŞ HÜKÜMLERİ

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1-Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği, Radyasyon Onkologları ile Tıbbi Radyasyon Fizikçileri ve Radyobiyologları mesleki ve sosyal bir çatı altında toplayarak bilimsel ve sosyal yönden gelişmelerini sağlamak üzere 1993 yılında kurulmuş olup izleyen maddelerde (Dernek) kısa adı ile anılmıştır.

Derneğin merkezi İstanbul’dadır. Adresi; Halaskargazi Cad. No:141K.4 D.8 Şişli - İSTANBUL

 

Faaliyet Alanı

Madde 2- Dernek, radyasyon onkolojisi alanında merkezi, şubeleri, temsilcilikleri iktisadi, ticari ve sınai işletmeleriyle ulusal ve uluslararası alanda faaliyette bulunur.

 

Şubeler, Temsilcilikler ve Platformlar

Madde 3- Dernek, yetkili organlarının kararı gereğince yasalara uygun olarak Dernek faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve temsil edilebilmesi için gerekli gördüğü yerlerde yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve temsilcilikler açabilir, platformlar oluşturabilir.

 

Yasal Ayrıcalıklar

Madde 4- Dernek, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığının 03.01.2005 tarih ve 4919/00007 sayılı kararı gereğince “Türk” sözcüğünü kullanma hak ve yetkisine sahiptir.

 

Dernek Amblemi

Madde 5- Dernek amblemi, beyaz ve gri renk zemin üstünde siyah renkten kareyienine kesen beyaz renk çizgiler ile turuncu renk radyasyon işaretinin ortasında kırmızı renk çekirdek ile yeşil renk dal ve yaprakların bulunduğu kompozisyondan oluşur. Amblem T.C.Türk Patent Enstitüsü tarafından 2014 68422 numarası ile marka tescil belgesi almıştır. Dernek amblemi, Yönetim Kurulunun izni olmadan-dağıtılamaz, satılamaz ve amaç dışı kullanılamaz. Dernek ismi ve ambleminin kullanım koşulları yönergeyle belirlenir.

 

Derneğin Amacı

Madde 6- Derneğin kurulmasındaki ana amaç Radyasyon Onkologları ile Tıbbi Radyasyon Fizikçileri ve Radyobiyologları mesleki ve sosyal bir çatı altında toplayarak bilimsel ve sosyal yönden gelişmelerini temin etmek ve mesleki çıkarlarını korumaya yönelik etkinliklerde bulunmaktır.

Dernek bu amacı gerçekleştirmek için;

6.1. Radyasyon onkolojisi, konusunu içeren, özellikle kanser tedavisi ve tanısındaki gelişmeleri yansıtan bilimsel toplantılar düzenler.

6.2. Yurdumuzda kanser tanı ve tedavisi konusunda yapılan araştırma ve organizasyonlara katkıda bulunur.

6.3. Radyasyon Onkolojisi alanında bilimsel makale, dergi, kitap, broşür yayınlar ve internet, radyo, televizyon ve her türlü sosyal medya ortamını kullanarak bilimsel ve sosyal yayınlar yapar.

6.4. Radyasyon onkolojisi alanında olan araştırmaları maddi yönden destekler, katkıda bulunur ve yeni araştırmaları organize eder.

6.5. Ülkemizde yüksek öğretim kurumlarında, radyasyon onkolojisi, eğitim, öğretim ve uygulamasına belirli bir düzen ve standart getirilmesi yolunda çalışmalar yapar.

6.7. Tedavi kurumları içerisindeki radyasyon onkolojisi uygulamalarının düzeyinin yükseltilmesi için çaba harcar ve bu merkezlere ziyaretler yapabilir.

6.8. Radyasyon Onkolojisi alanında çalışmalar yapan Ulusal ve Uluslararası benzer bilimsel kuruluşlarla amaçları doğrultusunda bilimsel ve teknik işbirliğinde bulunur.

6.9. Mevcut ve/veya kurulacak olan Radyasyon Onkolojisi merkezlerindeki altyapı ve teknolojik donanımın nitelikli hasta tedavileri ve uzmanlık eğitimini sağlayacak en yüksek standartta olması için çaba harcar.

6.10. Üyelerin sosyal ve ekonomik haklarını korumak ve geliştirmek için etkinlikte bulunur.

6.11. Meslek ve uzmanlık dalı etiğinin korunması için çaba sarf eder, gerekli önlemleri alır.

6.12. Yukarıdaki amaçların gerçekleştirilmesi ve sürdürülebilmesi için gelir getirici iktisadi, ticari ve sınai işletmeler ile ortaklıklar kurabilir.

6.13.  Derneğin maddi imkanları ölçüsünde üyelerinin karşılaşabileceği ölüm ve doğal afetler gibi durumlarda üyelerinin ve/veya üyelerin ailelerinin yaşam kalitesini arttırmak amacı ile maddi ve manevi yardımlarda bulunabilir ve üyenin ihtiyaç sahibi çocuklarına geri ödemeli veya geri ödemesiz eğitim bursu sağlayabilir. Bu maddenin uygulanmasına esas yönerge bir yıl içinde Yönetim Kurulu tarafından çıkartılır.


 

  1. BÖLÜM – ÜYELİK HÜKÜMLERİ

Üyelik Koşulları

Madde 7- Fiil ehliyetine sahip, derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan kişiler en az iki üyenin önerisi üzerine üye olabilirler.

 

Üyelik Türleri

Madde 8- Derneğin üyeleri asıl üye, onursal üye, yardımcı üye ve kurumsal üye olmak üzere dört türdür.

8.1. Asıl Üyeler: Dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklarından yararlanan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı radyasyon onkolojisi uzmanları asıl üye olabilir. Asıl üyelik iki asıl üyenin önerisi ile yazılı başvuru sonrası Dernek yönetim kurulunun kararı ile gerçekleşir. Uzmanlık eğitimini tamamlayarak radyasyon onkolojisi uzmanı unvanı alan yardımcı üyeler otomatik olarak asıl üye statüsüne alınır. Asıl üyeler derneğin tüm etkinliklerine katılabilir, Dernek organları için seçme ve seçilme hakkına sahiptir, aidat ödemekle yükümlüdürler.

8.2. Onursal Üyeler: Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği’ne önemli maddi ve manevi katkıda bulunmuş veya radyasyon onkolojisi biliminin gelişimine büyük katkıları olmuş Türkiye Cumhuriyeti veya yabancı uyruklu bilim insanları, kişi, kurum ve kuruluşlar en az üç asil üyenin teklifi ve yönetim kurulu kararıyla onursal üye olabilir. Onursal üyeler derneğin tüm etkinliklerine katılabilir ancak dernek organları için seçme ve seçilme hakkına sahip değildir ve aidat ödemezler.

8.3. Yardımcı Üyeler: Radyasyon Onkolojisi uzmanlık öğrencileri, sağlık fizikçileri, radyobiyologlar ve yabancı uyruklu onkologlar en az iki asıl üyenin teklifi ve yönetim kurulu kararıyla yardımcı üye olabilir. Yardımcı üyeler derneğin tüm etkinliklerine katılabilir, ancak dernek organları için seçme ve seçilme hakkına sahip değildir ve istedikleri takdirde ödenti verirler.

8.4. Kurumsal üyeler: Radyasyon onkolojisi alanında faaliyet gösteren ticari ve sınai kurum ve kuruluşlar yönetim kurulu kararıyla kurumsal üye olabilirler. Kurumsal üyeler dernek organları için seçme ve seçilme hakkına sahip değildirler ve aidat ödemezler.

 

Üyelik İşlemleri

Madde 9-Üyelerin derneğe kabullerinde aşağıdaki kural ve yöntemler uygulanır:

9.1. Asıl ve yardımcı üyeler Aday Üyelik Formu'nu doldurur, imzalar ve ekleri ile birlikte Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığına sunar.

9.2. Üyelik başvurusu Dernek Yönetim Kurulunca en geç otuz (30) gün içinde karara bağlanır ve ‘'Dernek Üye Defteri'' ne üyelik kararı işlenir.

9.3. Onursal üyeler ve kurumsal üyeler Yönetim Kurulu kararıyla üye olurlar. Aday üyelik formu doldurmazlar.

 

Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma

Madde 10– Üyelikten çıkma ve çıkarılmaya ilişkin hükümler aşağıda gösterilmiştir.

10.1. Üyelikten çıkma: Üyelik ölüm ile kendiliğinden sona erer. Her üye, Dernek Merkezine veya mülki idare amirliğinin belirlediği web sitesine yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmek suretiyle Dernek üyeliğinden çıkabilir. Çıkan üyenin üyelik kaydı Yönetim Kurulu kararı ile silinir.

10.2. Üyelikten çıkarılma: Üyelik koşullarını yerine getirmeyen üyeler Yönetim kurulu teklifi ve Genel Kurul kararıyla üyelikten çıkarılır. Üyelikten çıkarılma için aşağıdakilerden herhangi bir maddenin gerçekleşmesi gereklidir.

10.2.1. Dernek Ana Tüzük hükümlerine aykırı davranılması,

10.2.2. Yönetim Kurulu uyarısına rağmen aidatın 2 yıl ödenmemesi,

10.2.3. Meslek onuruna aykırı bir davranışta bulunulması

10.2.4. Derneklere üye olma hakkının yitirilmesi ve veya yüz kızartıcı suçlarla hüküm giyilmesi durumunda üyelik Yönetim Kurulu kararıyla sona erer.

10.2.5.  Üyelikten çıkarılmaya ilişkin işlemler hakkında Türk Medeni Kanunu’nun 67. ve 80. madde hükümleri uygulanır.

10.3. Üyelikten çıkma ve çıkarılmaya ilişkin uygulamalar:

10.3.1. Üyelik sıfatı sona eren üyenin ''Dernek Üye Defteri''ndeki ve mülki idare amirliğinin belirlediği web sitesindeki kaydı Yönetim Kurulu kararı ile silinir.

10.3.2.Üyenin ölümü dışında üyelikten çıkan ya da çıkarılanınbakiye ödentileri, katılma payları ya da borçları ödenmediği takdirde Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir.

 

III. BÖLÜM - ÖRGÜT, ORGANLAR VE GÖREVLERİ

 

Örgüt

Madde 11- Dernek örgütü, merkez organları ve yürütme birimleri ile şubeler, temsilcilikler ve iktisadi ticari ve sanayi işletmelerden oluşur.

 

Organlar

Madde 12– Derneğin merkez organları aşağıda gösterilmiştir.

12.1) Genel Kurul

12.2) Yönetim Kurulu

12.3) Denetim Kurulu

 

Genel Kurul

Madde 13- Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup derneğe kayıtlı asıl üyelerden oluşur. Olağan Genel Kurul iki yılda bir Mart ayında yönetim kurulunun çağrısıyla toplanır. Genel kurul toplantısı dernek merkezinin bulunduğu yer ya da Yönetim Kurulunun alacağı karara göre Derneğin amaç ve çalışma konularına uygun bir yerde toplanır.

Genel Kurul Çağrı Yöntemleri

Madde 14- Dernek Genel Kurulunun toplantıya çağırılmasında aşağıdaki yöntemler uygulanır.

14.1. Yönetim Kurulu, Genel Kurula katılma hakkına sahip üyelerin listesini saptar.

14.2. Genel kurula katılacak üyeler, en az 15 gün önceden, yapılacak toplantının ve bu toplantıda yeter sayı sağlanamadığı takdirde düzenlenecek ikinci toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi dernek web sayfası veya elektronik posta aracılığıyla toplantıya çağrılır.

14.3. Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hâllerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluk sağlanamazsa toplantı 7 gün sonrasına ertelenir. İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

14.4. Genel kurul çoğunluk sağlanamaması nedeni dışında, başka bir nedenle geri bırakıldığı takdirde en az 7 gün önceden geri bırakılma nedenleri de belirtilerek toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi dernek web sitesi ve elektronik posta aracılığı ile üyelere duyurulur. Ertelenen toplantının, geri bırakılma tarihinden başlamak üzere en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.

14.5. Mücbir sebepler dışında Genel Kurul toplantısı birden çok kez geri bırakılamaz. 

Genel Kurul Toplantı İlkeleri

Madde 15- Genel Kurul toplantılarında aşağıda gösterilen ilkeler uygulanır.

15.1. Genel Kurul Asıl Üyelerden oluşur.

15.2. Genel Kurul üyeleri, Yönetim Kurulunca düzenlenen ''Genel Kurul Üyeleri Listesi''ndeki adları karşısına imza atarak toplantıya girerler. İmzalanan listeye göre Genel Kurula katılan üyelerin sayısı ile toplantı yeter sayısı ve karar sayısı, Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Sekreter tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır.

15.3. Genel Kurul, Genel Sekreterin çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağı okumasından sonra Yönetim Kurulu Başkanı ya da Başkan Yardımcısı tarafından açılır ve Genel Kurulu yönetmek üzere bir Divan Başkanı, bir Divan Başkan Vekili ve iki Divan Yazmanı seçilir.

15.4. Genel Kurulda yalnız gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri (1/10) tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

15.5. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı olup oyunu kendisi kullanmak zorundadır.

15.6. Genel Kurulda karar yeter sayısı, Genel Kurula katılanların salt çoğunluğudur. Ancak, Ana Tüzük değişikliği ile Derneğin dağıtılması ve derneğin feshi kararları, toplantıya katılan üyelerin üçte iki (2/3) çoğunluğuyla alınabilir.

15.7. Genel Kurulu izleyen otuz gün içinde Yönetim ve Denetim Kurulu ile Derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeler listesi mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Olağanüstü Genel Kurul

Madde 16 - Olağanüstü Genel Kurul, dernek tüzüğünde öngörülen olağan Genel Kurul toplantılarının dışında, gerekli görülen ya da zorunlu durumlarda, aşağıda gösterilen maddelerden biri nedeni ile Yönetim Kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağırılır.

16.1. Dernek üye sayısının beşte birinin (1/5'inin) aynı konu için yapacakları yazılı ve imzalı başvuruları sonrası,

16.2. Yönetim Kurulunun genel konularla ilgili olarak üçte iki (2/3) oy çoğunluğu ile alacağı karar sonrası,

16.3.  Başkan yardımcısının görev süresi bitmeden ölümü veya görevden ayrılması durumunda,

16.4. Denetim Kurulu’nun dernek hesap ve işlemleri ile ilgili olarak oybirliği ile alacağı karar

durumunda, Olağanüstü Genel Kurul toplantısı olağan Genel Kurul toplantılarındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan konunun üzerinde görüşülüp karar alınır, gündem dışı hiçbir madde eklenip görüşülemez.

 

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 17 - Genel Kurul Derneğin en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

17.1. Yasalar ile Derneğin amaç ve çalışma konularına ilişkin gerekli kararları almak,

17.2. Çalışma dönemi çalışma programı ile yıllık bütçe uygulama yönetmeliği, gelir ve gider çizelgelerini ve üye yıllık ödenti miktarlarını görüşüp onaylamak,

17.3.  Başkan yardımcısını ayrı, Yönetim Kurulu üyelerini ayrı, Denetim Kurulu üyelerini ayrı, olmak üzere gizli oyla oylayarak seçmek;

17.4. Geçen çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini, Denetim Kurulu’nun denetim raporunu görüşüp onaylamak, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerini aklamak,

17.5. Derneğin organlarını denetlemek ve haklı nedenlerle her zaman organlardaki üyeleri görevden alabilmek ve yerlerine seçim yapmak,

17.6. Dernek Ana Tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tasarısını görüşüp karara bağlamak,

17.7. Gerekli görülen konularda yönetim kuruluna ek görev ve yetkiler vermek,

Onur Kurulu’nun yazılı önerisiyle üyelik koşullarını yerine getirmeyenleri üyelikten çıkarmak.17.9. Dernek Şubelerinin ve temsilciliklerinin açılmasına ve kapatılmasına karar vermek; derneğe taşınmaz alınması ya da satılması, iktisadi, ticari ve sınai işletmeler ile ortaklıkların kurulması konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek,

17.10. Derneğin, amaçlarını gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette ya da işbirliğinde bulunması, yurt dışında kurulmuş dernek ya da üst kuruluşlara katılması, yurt dışında temsilcilik ve şube açılması, yurt dışında dernek ya da üst kuruluş kurabilmesi; yurt içinde kurulmuş ya da kurulacak federasyonlara üye olarak katılması ya da ayrılması yönünde Yönetim Kurulu önerileri hakkında karar almak,

17.11. Derneğin ve malvarlığının dağıtılmasına karar vermek,

17.12. Yasalarda ya da Dernek Ana Tüzüğünde Genel Kurulda yapılması belirtilen görevleri yerine getirmek.

 

Yönetim Kurulu

Madde 18- Derneğin yetkili yönetim organı olan Yönetim Kurulunun oluşum biçimi ve çalışma ilkeleri aşağıda gösterilmiştir.

18.1. Yönetim Kurulu iki yıllık dönem için aşağıdaki biçimde oluşturulan on (10) asıl ve sekiz (8) yedek üyeden oluşur. Başkan Yardımcısının görev süresi dört yıldır; bunun ilk iki yılı Başkan Yardımcısı, sonraki iki yılı Başkan olarak devam eder. Bir önceki Başkan oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına gözlemci olarak katılabilir.

  1. Başkan: Bir önceki dönemde Genel Kurul tarafından ayrı bir seçimle belirlenen başkan yardımcısı izleyen dönemde başkan olarak yönetim kurulunda yer alır.
  2. Başkan yardımcısı: Genel kurulda ayrı bir seçimle belirlenir, başkan yardımcısı olarak yönetim kurulunda yer alır
  3. Yönetim Kurulu Üyeleri: Başkan, Başkan yardımcısı ve Önceki Başkan dışındaki Yönetim Kurulu üyeleri dernek üyelerinin çalıştığı merkezlerin coğrafi dağılımına uygun şekilde Yönetim Kurulunda temsil edilmeleri amacıyla aşağıdaki kurallara göre seçilir. Marmara Bölgesi: 3 asıl üye, 3 yedek üye-Ege Bölgesi: 1 asıl üye, 1 yedek üye İç Anadolu Bölgesi: 2 asıl üye, 2 yedek üye; Akdeniz Bölgesi: 1 asıl üye, 1 yedek üye: Doğu, Güneydoğu ve Karadeniz Bölgeleri: 1 asıl üye, 1 yedek üye

18.2. Adaylık ve Seçilme Koşulları

Başkan yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliği adaylığı

Yönetim kurulu başkan yardımcılığına aday olmak için dernek asıl üyesi olmak gereklidir. Yönetim kurulu üyeliğine aday olmak için dernek asıl üyesi olmak gereklidir. Bir üye aynı anda Başkan yardımcılığına ve Yönetim Kurulu üyeliğine aday olamaz. Bir üye ardarda en fazla iki dönem Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilebilir. Başkan Yardımcısı olarak seçilmek için bu kural geçerli değildir. Başkan yardımcısı, Başkan ve önceki Başkan görevinde bulunanlar bu görevlerinden ayrıldıktan sonra iki tam dönem (4 yıl) geçmeden Yönetim Kurulu üyeliğine aday olamaz. Yönetim kurulu başkan yardımcılığı veya yönetim kurulu üyeliği adaylığı seçim başlamadan önce açıklanmalıdır. Yönetim kurulu başkan yardımcılığı veya yönetim kurulu üyeliği adayları genel kurula katılan üyeler arasında bulunmalıdır.

Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyeleri Seçim Kuralları

Genel Kurulda Başkan Yardımcısı için ayrı ve Yönetim Kurulunun 8 asıl ve 8 yedek üyesi için ayrı seçim yapılır. Seçimler gizli oy ve açık sayımla yapılır.

Başkan yardımcılığı seçimi

Adayların isimleri seçim başlamadan tahtaya yazılır veya ekrana yansıtılır, yüksek sesle okunur. Başkan yardımcılığı seçiminde geçerli oy pusulasında tek bir isim bulunmalıdır. Aday olmayan, ismi tahtaya veya ekrana yansıtılmamış üye veya kişilerin isimlerinin yer aldığı pusulalar geçersiz sayılır. Başkan Yardımcılığı için yapılan seçimde geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Başkan Yardımcısı olarak seçilir. İlk turda hiç bir aday salt çoğunluğu alamazsa 2. turda en fazla oy alan iki aday arasında oylama tekrarlanır ve daha fazla oy alan aday başkan yardımcılığına seçilir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi

Yönetim Kurulu üye seçiminde; en az Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeliklerine seçilecek sayı kadar aday gösterilmelidir. Adayların isimleri seçim başlamadan tahtaya yazılır veya ekrana yansıtılır, yüksek sesle okunur. Oylama genel kurula katılan üyelerin oy pusulasına en fazla 8 adayın isim ve soyadını yazmasıyla gerçekleşir. Sekizden az isim yazılı pusulalar geçerli olarak kabul edilir. Sekizden fazla isim yazılı pusulalar geçerli olarak kabul edilmez. Aday olmayan, ismi tahtaya veya ekrana yansıtılmamış üye veya kişilerin isimlerinin yer aldığı pusulalar geçerli olarak kabul edilir. Yönetim kurulu üyeliği seçiminde adaylar aldıkları oylara göre sıralanarak asıl ve yedek yönetim kurulu üyeleri belirlenir.

 

Yönetim Kurulu görev dağılımı

Madde-18.3. Yönetim kurulu’nun görev dağılımı aşağıda gösterilmiştir:

18.3.1. Genel kurulun sona ermesini takiben bir önceki dönem seçilmiş olan Başkan Yardımcısı Dernek Başkanı sıfatıyla Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine başlar, bir önceki dönem başkanı da Önceki Başkan sıfatıyla Yönetim Kurulu’nda yer alır.

18.3.2. Yönetim Kurulu Başkanı, Önceki Başkan , yeni seçilen başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu asıl üyelerinin katılımıyla Genel Kurulu izleyen bir hafta içinde düzenleyeceği ilk toplantıda kendi içinde Genel Sekreter ve Sayman seçer. Yönetim Kurulunun diğer üyeleri saptanacak konulara göre görevlendirilirler.

18.3.3. Başkanın görevden ayrılması halinde Başkan Yardımcısı başkanlık görevini üstlenir. Yönetim Kurulu 10 üye ile görev yapar. Bu durum başkan yardımcısının bir sonraki dönem üstleneceği 2 yıllık başkanlık süresini etkilemez.

Başkan yardımcısının görevinden ayrılması halinde en geç 1 ay içinde olağanüstü genel kurul yapılıp, yeni başkan yardımcısı seçilir.

Bir önceki başkan yönetim kurulu üyeliği görevinden ayrılırsa yönetim kurulu 10 üye ile görev yapar.

Yönetim Kurulu üyelerinden görevinden ayrılan olursa aynı bölgeden seçilen yedek üyeler sırayla göreve gelir.

18.3.4. Yönetim kurulu, yönetim kurulu dışından dernek üyesi iki kişiyi, başkanın önerisi ile sayman yardımcısı ve/veya genel sekreter yardımcısı olarak atayabilir. Bu kişiler yine başkanın önermesi ile yönetim kurulu tarafından değiştirilebilir. Bu kişiler yönetim kurulu tarafından uygun görülen yönetim toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamaz.

18.3.5. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle, yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısının altına düşerse yeniden seçim için, kalan Yönetim Kurulu üyeleri ya da Denetim Kurulu tarafından bir ay içinde Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağırılır. Çağrı yapılmazsa Dernek üyelerinden birisinin istemi üzerine yetkili sulh hukuk hâkimi, üç Dernek üyesini Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

18.3.6. Yönetim Kurulu her bir yıl içinde en az altı kez toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapabilir.

18.3.7. Yönetim Kurulu toplantı yeter sayısı altı (6) olup kararlar salt çoğunlukla alınır.

18.3.8. Yönetim kurulu üyeleri Başkan Yardımcısı seçilmeleri durumu hariç üst üste 2 dönemden fazla yönetim kurulu üyeliği yapamaz. Yeniden seçilebilmesi için 2 tam dönem (4 yıl) geçmesi gerekir.

18.3.9.  Özürsüz olarak üstüste üç yönetim kurulu toplantısına ya da özürlü olsa dahi bir çalışma dönemi içinde düzenlenen yönetim kurulu toplantılarının yarısından bir fazlasına katılmayan yönetim kurulu üyeleri yönetim kurulundan ayrılmış sayılırlar

 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 19-Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

19.1. Yasalar ve Ana Tüzük hükümleri ile Genel Kurul kararlarını uygulamak; amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek,

19.2. Derneği Başkanı aracılığı ile temsil etmek ya da gerektiğinde diğer Kurul üyelerine yetki vermek,

19.3. Yıllık çalışma dönemi çalışma programı ile yıllık bütçe uygulama yönetmeliği, gelir ve giderçizelgelerini hazırlamak, uygulamasını yapmak ve üye yıllık ödenti miktarını belirlemek üzere Genel Kurula öneride bulunmak,

19.4. Geçmiş yıl çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço, gelir ve gider çizelgelerini hazırlamak,

19.5. Her yıl en az bir defa geniş çapta bilimsel bir toplantı düzenlemek,

19.6. Bilimsel toplantılar ve kurslar düzenlemek,

19.7. Onur Kurulu önerisi üzerine genel Kurulun aldığı karar uyarınca üyelikten çıkartılanların kaydını silmek, üyelik nitelik ve koşullarını yitiren, amaç ve çalışma konularından uzaklaşan üyelerin çıkarılmasına; aykırı söz ve eylemlerinden ötürü üyelerin cezalandırılmasına karar vermek,

19.8. Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak,

19.9. Yönetim ile amaç ve çalışma konuları doğrultusunda görev yapacak komiteler kurmak ve raporları hakkında karar almak,

19.10. Dernek çalışmalarını yürütmek amacıyla gerektiğinde ücretli personel çalıştırmak,

19.11. Dernek Ana Tüzüğü ile yönetmeliklerinin hazırlanması ya da değiştirilmesine ilişkin çalışmalar yapıp, gereken tasarıları Genel Kurulun onayına sunmak,

19.12. Temsilciliklerin açılması ya da platformların oluşturulması için karar vermek,

19.13. İktisadi, ticari ve sınai işletmeler ile ortaklıkların kurulması konusunda Genel Kurula öneride bulunmak,

19.14. Genel Kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere duyurmak,

19.15. Derneğin yıl sonu faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını, düzenlenecek beyannameyi her yıl Nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine vermek.

19.16. Bu tüzüğün 25, 26,27 ve 28. Maddelerini yerine getirmeyen şubeler hakkında faaliyeti

durdurma kararı vermek ve en kısa zamanda ilgili şubenin feshine ilişkin karar almak üzere genel kurulu toplantıya çağırmak.

 

Denetim Kurulu

Madde 20- Derneğin yetkili denetim organı üç asıl ve üç yedek üyeden oluşan Denetim Kuruludur.

Denetim Kurulunun seçilmesi

20.1. Denetim Kurulu üyeleri Genel Kurulda gizli oylama ve açık sayımla seçilir.

20.2. Adayların isimleri seçim başlamadan tahtaya yazılır veya ekrana yansıtılır, yüksek sesle okunur.

20.3. Oylama genel kurula katılan üyelerin oy pusulasına üç isim yazmaları gerçekleşir.

20.4. Üçten az isim yazılı pusulalar geçerli oy olarak kabul edilir.

20.4. Üçten fazla isim yazılı pusulalar geçersiz olarak kabul edilir.

20.5. Aday olmayan, ismi tahtaya veya ekrana yansıtılmamış üye veya kişilerin isimlerinin yer aldığı pusulalar geçerlidir, ancak bu isimlere verilen oylar geçersiz sayılır, pusuladaki diğer isimler geçerlidir.

20.6. Sayım sonucunda en fazla oyu alan üç üye asıl üye, sonraki üç üye de yedek üye olarak ilan edilir.

Denetim Kurulu görev dağılımı ve çalışması

20.7. Denetim Kurulu, seçimi izleyen bir hafta içinde yapacağı ilk toplantısında, bir Başkan seçer.

20.8. Denetim Kurulu en az yılda bir toplanır.

20.9. Toplantı ve karar yeter sayısı üçtür.20.10. Özürsüz olarak Denetim Kurulu toplantısına katılmayan üyeler Denetim kurulundan ayrılmış sayılır ve yerilerine sırayla en yüksek oyu almış yedek üyeler geçer.

 

Denetim kurulunun görev ve yetkileri

20.11. Derneğin Ana Tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini araştırmak ve incelemek,

20.12. Derneğin bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgelerinin yasalar ile Dernek Ana Tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını araştırmak ve incelemek,

20.13. Yönetim Kurulunca hazırlanan çalışma dönemi programı ile bütçe yönetmeliği ve gelir gider çizelgelerinin görüşüleceği toplantıda hazır bulunmak,

20.14. Yönetim Kurulunca hazırlanan geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini incelemek,

20.15. Denetim Kurulu yukarıda belirtilen inceleme ve araştırmalarını, altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetim sonuçlarını birer raporla Yönetim Kurulu ile Genel Kurula sunar.

20.16. Lüzumlu gördüğü hallerde olağanüstü genel kurul toplantısı çağrısında bulunur.

20.17. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görev ve yetkileri de kullanır.

 

Kurullardan Ayrılmaya İlişkin Hükümler

Madde 21-Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri, özürsüz olarak üstüste üç toplantıya ya da özürlü olsa dahi bir çalışma dönemi içinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmadıkları takdirde kurullarından ayrılmış sayılırlar. Herhangi bir nedenle Kurulundan ayrılan üyenin yerine ilk sıradaki yedek üye, bir hafta içinde asıl üyeliğe çağrılır.

 

İç Denetim

Madde 22- Dernek her türlü denetime açık olduğu gibi Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, yapılan ya da yapılamayan çalışmaları ve uygulamaları, iç kontrol sisteminin bütünlüğünü göz önünde bulundurarak işlevlerin etkinliği ve verimliliği, mali raporlama sisteminin güvenilirliliği, yasa ve düzenlemelere uygunluk açısından inceler, değerlendirir ve denetim sonuçları yetkisine giren organlar tarafından gereken kararlar alınmak suretiyle iç denetimin gerekleri yerine getirilir. Gerekirse, bağımsız denetim kuruluşlarına iç denetim yaptırılabilir.

Madde-23 Onur Kurulu ve Danışma Kurulu:

23.1. Onur Kurulu: Dernek yönetim kurullarında daha önce görev yapmış en az 20 yıldır radyasyon onkolojisi uzmanı unvanına sahip üyeler arasından 5 üye Yönetim Kurulu tarafından Onur Kurulu üyesi olarak atanır. Meslek onurunu zedeleyen, derneğin tüzel kişiliğine aykırı davranışlarda bulunan, etik dışı davranan üyelerin durumları Onur Kurulu tarafından değerlendirilir. Onur Kurulu Yönetim Kurulu tarafından yönerge ile belirlenecek usul ve esaslar ile çalışır. 

23.2. Danışma Kurulu: Dernek başkanı, başkan yardımcısı, önceki başkan ve yönetim kurulundaki görevlerini tamamlamış başkanlar danışma kurulunu oluşturur. Danışma Kurulu Yönetim kurulunun gerekli gördüğü durumlarda toplanır ve yönetim kuruluna iletilmek üzere tavsiye kararları alır. Danışma Kurulu’nun yönetim ve yaptırım yetkisi yoktur.

 

Madde 24- Çalışma Grupları ve Yeterlik Kurulu

24.1. Yönetim Kurulu kararıyla Çalışma Grupları oluşturulur. Çalışma gruplarının oluşturulması, görev ve yetkileri ve çalışma usulleri Yönetim Kurulu tarafından çıkarılacak yönerge ile düzenlenir. Çalışma grubu başkan ve yürütme kuruluna seçilecek üyelerin geçerli Türk Radyasyon Onkolojisi Yeterlik Kurulu Yeterlik Belgesi olması gereklidir.

 

24.2. Yönetim Kurulu kararıyla Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Yeterlik Kurulu kurulur. Yeterlik Kurulu oluşturulması, görev ve yetkileri ve çalışma usulleri Yönetim Kurulu tarafından çıkarılacak yönerge ile düzenlenir. Bu grubun çalışma ilkeleri ‘Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’, ‘Türk Tabipler Birliği-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulunun Kuruluşu ve Çalışma Yöntemi Hakkında Yönetmelik’ ile uyumlu olmalıdır.

Yeterlik Kurulu üyelerinin geçerli Türk Radyasyon Onkolojisi Yeterlik Kurulu belgesi olması gereklidir.

 

Şubelerin Kuruluşu:

Madde 25-

25.1. Genel Kurul kararı uyarınca şube veya temsilcilik açılacak yerlerde en az altı aydan beri oturanlar arasından Dernek üyesi en az üç kişi Yönetim Kurulu tarafından Kurucu Yönetim Kurulu olarak yetkili kılınarak, Dernekler Yönetmeliği hükümleri uyarınca, şube kuruluş bildirimi ve gerekli belgeler yörenin mülki idare amirliğine iletmek üzere görevlendirilir. Kurucu Yönetim Kurulunun kuruluş işlemlerini tamamlaması takip eden ilk Eylül ayı içinde Şube Genel Kurulu yapılır ve Şube Yönetim Kurulu seçilir.

25.2. Üyelerden istek geldiğinde Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.

 

Hukuksal Durum:

Madde 26- Şubeler, yasalar ve Ana Tüzük Hükümleri gereğince Derneğe bağlı, hak ve varlığı Dernek bünyesine dâhil, yetkili kılındığı çalışma alanında, Dernek amaç ve çalışma konuları doğrultusunda Yönetim Kurulu kararları ile özerk çalışmalarda bulunmakla görevli; Dernek Merkezi ile ilişkileri ve karar yetkileri ''Şubeler Yönetmeliği'' hükümleri uyarınca belirlenmiş, bağımsız konutlu Dernek iç organıdır.

 

Şubelerin Organları, Görev ve Yetkileri:

Madde 27- Şubelerin organları ile görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

27.1. Şube Genel Kurulu: Şubeye kayıtlı üyelerin katılması ile iki yılda bir olağan olarak, Eylül ayı içinde toplanır.

27.2. Şube Yönetim Kurulu: Şube Genel Kurulunda açık oyla iki seneliğine seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Başkan beş üye arasından gizli oylama ile sadece bir dönem için seçilir, 2 yıl geçmeden tekrar aynı kişi başkan seçilemez.

27.3. Şube Denetçileri: Şube Genel Kurulunda seçilen iki asıl ve iki yedek Denetçiden oluşur.

27.4. Şube Genel Kurulunun çağrı yöntemleri, toplantı ilkeleri, olağanüstü toplantı ile görev ve yetkileri hakkında, Şubeye ilişkin ve Şube kapsamında kalmak üzere bu Ana Tüzüğün 14 ila 17. maddelerindeki hükümler kıyasen uygulanır.

27.5. Şube Yönetim Kurulunun oluşum ve çalışma biçimi, görev ve yetkileri hakkında, Şubeye ilişkin ve Şube kapsamında kalmak üzere bu Ana Tüzüğün 18,19 ve 21. maddelerindeki hükümler kıyasen uygulanır.

27.6. Şube Denetçilerinin oluşum ve çalışma biçimleri ile görev ve yetkileri hakkında, Şubeye ilişkin ve Şube kapsamında kalmak üzere bu Ana Tüzüğün 20 ve 21. maddelerindeki hükümler kıyasen uygulanır.

27.7. Şube Üyeleri aynı zamanda Dernek Üyesi bulunduklarından Dernek Genel Kuruluna katılmak, seçmek ve seçilmek hakkına sahiptirler.

27.8. Bu Ana Tüzüğün Dernek tüzel kişiliğine ilişkin diğer hükümleri de Şubeler için geçerli olup, uygulamaya ve merkez-şube ilişkilerine ilişkin hükümler Dernek Yönetim Kurulunca hazırlanacak "Şubeler Yönetmeliği"nde gösterilir.

 Genel Merkezin Giderine İştirak Payı:

Madde 28- Şubeler, gayri safi hâsılatın en az %20’sini genel merkez kullanımına iştirak payı olarak tahsis ederler.

 Şubelerin Kapatılması:

Madde 29- Şubelerin kapatılması ve tasfiyesi aşağıda açıklanmıştır.

29.1. Şube yöneticileri ve yönetim kurulları bu tüzüğün 25 ila 28. maddelerindeki hak ve yetkilerine aykırı hareket etmeleri durumunda dernek yönetim kurulu şubeyi feshetme hakkına sahiptir.

29.2. Kapatılan şubelerin hesapları, genel merkezin görevlendireceği bir heyet tarafından tasfiye edilir ve kalan şube malları genel merkeze intikal eder.

 Temsilcilikler

Madde 30- Dernek, gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla Yönetim Kurulu kararı uyarınca temsilcilikler açabilir. Temsilciliklerin adresi ve faaliyet alanı ile görev ve yetkileri, Dernek Yönetim Kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi ya da kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilciliklere ilişkin kural ve yöntemler “Temsilcilikler Yönetmeliği”nde belirlenir.

 

Plâtform Oluşturma

Madde 31- Dernek, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer dernekler ya da vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve Yönetim Kurulunun kararı ile mutabık kalınacak protokol hükümleri uyarınca plâtformlar oluşturabilir. Plâtformlar, kanunların dernekler için yasakladığı amaç ve faaliyet konuları doğrultusunda kurulamazlar ve faaliyet gösteremezler. Platformların oluşturulmasına ilişkin kural ve yöntemler “Platformlar Oluşturma Yönetmeliği”nde belirlenir.

 

  1. BÖLÜM - MALİ HÜKÜMLER

 

Çalışma Dönemi ve Bütçe Uygulaması

Madde 32- Derneğin çalışma dönemi 1 Ocak'ta başlar ve 31 Aralık'ta sona erer. Derneğin bütçesi, yıllık bütçe uygulama yönetmeliği ile gelir ve gider çizelgelerinden oluşur. Yıllık Bütçe Uygulama Yönetmeliğinde; üyelerin giriş ve yıllık ödentileri ile ödeme süreleri, harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcamaya ilişkin belgeler, kasada kalacak para tutarı, bölüm ve maddelerde aktarma yetkileri gibi konularda benzer konular gösterilir.

 

Derneğin gelir kaynakları

Madde 33- Derneğin gelir kaynakları aşağıda gösterilmiştir.

33.1. Yıllık Ödenti: Üyeler için her çalışma dönemi bütçesinde öngörülen ve üyeliğin devamı süresince ödenmesi zorunlu tutardır.

33.2. Yararlanma Payı: Üyelerle konukları ve yararlanma konumlarında bulunanların Dernek, Lokal ve Tesislerinden yararlanmak istedikleri takdirde ödemek zorunda oldukları tutardır.

33.3. Katılma Payları: Derneğin gider artanlarının ya da Derneğe bağlı iktisadi işletmelerin zararlarının meydana gelmesi ve başka bir biçimde tasfiyesinin mümkün olamaması durumunda yıl bütçelerine konulan ve üyelerce ödenecek tutardır.

33.4. Derneğin amacına uygun çalışma ve hizmet konularındaki kongre, seminer, sempozyum, vb. faaliyetlerden elde edilen gelirler

33.5. Bilimsel etkinlikler, balo, yemek, çay, gezi, konser vb. faaliyetlerden sağlanan gelirler.

33.6. Her türlü bağış ile Yardım Toplama Kanunu Hükümleri uyarınca sağlanacak yardımlar.

33.7. Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gelir temin etmek amacıyla kurduğu iktisadi, ticari ve sınai işletmeler, ortaklıklar, vakıflar ve yardımlaşma sandıklarından elde edilen gelirler,

33.8. Dernek malvarlığından elde edilecek gelirler.

33.9. Diğer gelirler.

 

Yardım ve İşbirliği

Madde 34- Dernek, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, Ana Tüzüğünde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım alabilir ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunabilir. Dernek, yukarıda adı geçen kanun hükümleri saklı kalmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilir. Bu projelerde kamu kurum ve kuruluşları, proje maliyetlerinin en fazla yüzde ellisi oranında Derneğe aynî ya da nakdî katkı sağlayabilirler.

 

Yurt Dışından Yardım Alınması

Madde 35- Dernek mülkî idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan aynî ve nakdî yardım alabilir. Bildirimin biçimi ve içeriği Kanun gereğince çıkarılacak yönetmelikte düzenlenir. Nakdî yardımların bankalar aracılığıyla alınması zorunludur.

 

Gelir ve Giderlerde Usul ile Dernek Defterleri

Madde 36- Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont ya da hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır. Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri Yönetim Kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgelerinin biçimi, bastırılması, onaylanması ve kullanılması iledernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlar, Kanun gereğince çıkan Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenir. Dernek gelirlerini toplayacak kişiler Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir. Dernek tarafından tutulacak defter ve kayıtlar ile ilgili usul ve esaslar Kanun gereğince çıkarılacak yönetmelik hükümlerine göre düzenlenir ve defterler mülki idare amirliğinde ya da noterde onaylattırılır.

 

36.1. Tutulacak Defterler

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir. Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

36.1.1 İşletme hesabında tutulacak defterler aşağıdaki gibidir:

1- Karar Defteri

2- Üye Kayıt Defteri

3- Evrak Kayıt Defteri

4- Alındı Belgesi Kayıt Defteri

5- Demirbaş Defteri

6- İşletme Hesabı Defteri

36.1.2 Bilanço esasında, 36.1.1 nci maddenin 1 ila 4. bendlerindeki defterlere ek olarak Yevmiye, Büyük ve Envanter Defterleri de tutulur.

 

Derneğin Borçlanma Biçimleri

Madde 37- Dernek, amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Genel Kurulun onayı ve Yönetim Kurulunun kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

VII. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER

 UROK Düzenleme İlkeleri

Madde 38- Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi (UROK) dernek tarafından düzenlenir. UROK'un düzenlenmesinden, bilimsel ve sosyal başarısından asıl olarak dernek yönetim kurulu görevli ve sorumludur.

38.1. UROK en geç iki yılda bir, yönetim kurulunun kararı uyarınca, belirlenecek yerde ve tarihte yapılır.

38.2.  Dernek başkanı kongre başkanı olarak görev alır, dernek asıl üyeleri arasından bir kişiyi kongre sekreteri olarak görevlendirir. Yönetim Kurulu üyeleri kongre düzenleme kurulunu oluşturur. Yönetim Kurulu gerekli görürse başka Dernek üyelerini veya Dernek üyesi olmayan şahısları da kongre düzenleme kuruluna dahil edebilir.

38.3. Yönetim kurulu kongreyi dernek adına yapar, tüm yazışmalarda ve görsel malzemede dernek logosu ve adı ön planda belirtilir.

38.4. Kongre nedeni ile verilen her türlü ödül ve katılım belgesinde dernek başkanının ve kongre Sekreterinin ve bilimsel kurul sekreterinin imzası bulunur.

 

UROK Bilimsel Kurulu (BK):

38.5. Derneğin çalışma grupları başkanları, kongre sekreteri, başkan, başkan yardımcısı, önceki başkan bu kurulu oluşturur. Başkan, çalışma grubu başkanları arasından bir üyeyi bilimsel kurul sekreteri olarak görevlendirir.

Bilimsel Kurul, Yönetim Kurulu’nun belirlediği ilke ve oluşturduğu bütçe olanaklarına uygun olarak, kongrenin tüm bilimsel planlama ve programından sorumludur. Bilimsel Kurul güncel bilimsel gelişmeleri içine alan, ülkemiz Radyasyon Onkolojisi topluluğunun bilgisini arttıran, yeni perspektifler kazandıran bilimsel program yapmakla mükelleftir.

 İktisadi, Ticari ve Sınai İşletmeler

Madde 39- Derneğin amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek üzere uygulama ve eğitime ya da gelir getirmeye yönelik iktisadi, ticari ve sınai işletmeler kurulabilir; bu işletmeleri Yönetim Kurulu ya da ayrıca oluşturulacak Yürütme Kurulu yönetiminde işletebilir.

Taşınmaz mal edinme

Madde 40- Dernek, Genel Kurullarının yetki vermesi üzerine Yönetim Kurulu kararıyla taşınmaz mal satın alabilir, taşınmaz malları üzerinde ayni hak tesis edebilir ya da taşınmaz mallarını satabilir. Yönetim Kurulu, edinilen taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülkî idare amirliğine bildirilmek zorunluluğundadır.

 

Ana Tüzük Değişikliği

Madde 41- Dernek Ana Tüzüğü, Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin katıldığı toplantıda ya da çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantıda katılan üyelerin 2/3 çoğunluk oyu ile değiştirilebilir. Ancak ikinci toplantıya Yönetim ve Denetim Kurulu asıl üyelerinin en az iki katı kadar üyenin katılması zorunludur. Olağan Genel kurul toplantısı gündeminde yer almayan tüzük değişikliği için toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1/10’nun teklifi gereklidir.

 

Derneğin Dağılması

Madde 42- Dernek, özellikle dağıtılma için çağrılmış bulunan Genel Kurulda, Genel Kurula

katılma hakkına sahip üyelerin en az (2/3) ünün hazır bulunacağı toplantıya katılan üyelerin (2/3) oy çoğunluğu ile dağıtılabilir. İlk toplantıda (2/3) çoğunluk hazır bulunamadığı takdirde ikinci kez toplanmak üzere Genel Kurul üyeleri toplantıya çağrılır. Ancak ikinci toplantıya Yönetim ve Denetim Kurulu asıl üyelerinin en az iki katı kadar üyenin katılması ve dağıtılma kararının, hazır bulunan üyelerin (2/3) oy çoğunluğu ile alınması zorunludur. Derneğin dağıtılması, Yönetim Kurulu tarafından (5) gün içinde yörenin mülki idare amirliğine bildirilir. Genel kurulunca fesih kararı verilince derneğin mal, para ve haklarının tasfiyesi için üç kişilik bir tasfiye kurulu görevlendirilir. Fesih halinde Derneğin tüm mal, para ve hakları Türkiye Kızılay Derneği’ne devredilir.

 

Hüküm Eksikliği

Madde 43- Dernek Ana Tüzüğünde hüküm eksikliğinin bulunması halinde Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu ile Dernekler Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

 

Yönetmelikler

Madde 44- Dernek Ana Tüzüğü Hükümleri, Yönetim Kurulunun hazırlayacağı ve gerek gördüğünde Genel Kurulun onaylayacağı yönetmelikler hükümleri ile birlikte uygulanır.

 

Derneğin Kurucuları

Madde 45- Derneğin Kurucuları aşağıda alfabetik sıraya göre gösterilmiştir.

45.1. Nijad BiLGE Tıp Doktoru T.C. Ondört Nisan Cad. No:10/4 Yeşilköy/İstanbul

45.2. Mehmet Emin DARENDELiLER Tıp Doktoru T.C. Vaniköy Cad. No.32

Çengelköy/İstanbul

45.3. Sedat Sadık KOCA Tıp Doktoru T.C. Osmaniye Mah. Yeşilsu Sok. İnci Sitesi C Blok

D.8 Bakırköy/İstanbul

45.4. Sait OKKAN Tıp Doktoru T.C. Sıracevizler Cad. 117/13 Şişli/İstanbul

45.5. Gökhan TÖRE Tıp Doktoru T.C. Sinoplu Şehit Cemal Sk. No.6/A D.4

Teşvikiye/İstanbul

45.6. Sedat Tahir TURKAN Tıp Doktoru T.C. Noter Sok. No.26/19 81070 Erenköy/İstanbul

45.7. Ali Reha UZEL Tıp Doktoru T.C. Valikonağı Cad. No.74/6 80200 Nişantaşı/İstanbul

45.8. Mustafa ÜNSAL Tıp Doktoru T.C. Moda Bostancı Sk. Ak Apt. No.5/7 81300 Kadıköy/İstanbul

 Yürürlük

Madde 46- Bu Ana Tüzük değişiklikleri, Olağan Genel Kurulun 11/03/2023 tarihli toplantısında kabul edilerek aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri

Uğur Selek

Banu Atalar

Kamuran İbiş

Şule Karabulut Gül

Bekir Hakan Bakkal

Melis Gültekin

Emine Serra Kamer

Vildan Kaya

Mert Saynak

Fuzuli Tuğrul