Çalışma Grupları Yönergesi

1.  Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği (TROD) Tüzüğü’nde belirtilen amaçları gerçekleştirmek    amacıyla, Yönetim Kurulu kararıyla Radyasyon Onkolojisi alanında Çalışma Grupları oluşturulabilir. Çalışma Grupları, Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışır.
2.     Çalışma Grupları Radyasyon Onkolojisinin belirli alanlarına ilgi duyan üyeleri bir araya getiren, bu üyeler arasındaki iletişimi geliştiren, alanları ile ilgili bilimsel bilgiyi toplama, yorumlama ve yaymayı sağlayan, eğitim, araştırma, uygun hasta bakımı ve ulusal politikalar oluşturmada bilimsel danışman işlevi gören gruplardır.
3.     Çalışma Grubu Üyeliği: Çalışma Grubu üyeliği TROD asıl üyelerine açıktır. TROD'un asıl üyeleri ilgi duydukları konularda oluşturulmuş Çalışma Gruplarına üye olabilirler. TROD üyeleri, iki yılda bir üyeliklerini yenilemek amacıyla doldurdukları üye kayıt formunda ilgi duydukları 4 (dört) Çalışma Grubunu belirtirler. Üyeler en çok 4 (dört) Çalışma Grubuna üye olabilirler, üye olduğu çalışma gruplarının hepsinde oy hakkına sahiptirler ancak sadece bir çalışma grubunun yürütme kuruluna seçilebilirler. Yürütme Kurulu, başkan, sekreter, bir önceki başkan ve iki seçilmiş asıl üyeden oluşur.
a)     Asıl üyeler: TROD asıl üyesi olması gerekir. Seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Çalışma Grubu toplantısında bir oy hakkı vardır.
b)     Yardımcı üyeler: TROD üyesi olup Radyasyon Onkolojisi alanında uzmanlık öğrencisi olarak görev yapan üyelerdir. Grup toplantılarına katılabilirler, ancak oy verme ve aday olma hakları yoktur. Yardımcı üyeler, uzman olduklarında otomatik olarak asıl üye olur.
c)     Danışman veya Davetli üyeler: Çalışmalara katkıda bulunacağı düşünülen, TROD üyesi olan veya olmayan üyelerdir. Başka branş ya da meslek grubundan olabilirler. Çalışma Grubuna destek verebilecek Türk vatandaşı olmayan yabancı uzmanlar da bu statüye tabidirler. Danışman üyeler çalışma grubu başkanının davetiyle genel kurula ve yürütme kurulu toplantılarına katılabilirler. Oy verme ve aday olma hakları yoktur.
4.    Çalışma Gruplarının Yönetimi: Çalışma grubu başkanlığı için adayların TROD Yönetim Kurulu’na aşağıdaki şartlara uygun faaliyetlerini içeren e-posta ile başvurması gerekmektedir.
a)     Aday, başkan adayı olduğu çalışma grubu ile ilgili bilimsel faaliyetlerini (kitap, kitap bölümü, makale, olgu sunumu, sözel bildiri, poster vb.) içeren dosyayı hazırlayarak, ilan edilen tarihe kadar TROD Yönetim Kurulu’na e-posta iletmesi gerekmektedir. İlgili faaliyetin çalışma grubu alanına ait olmadığına dair itirazlarda nihai karar TROD Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğu ile karara bağlanır.
b)     Başkan adayı 2547 Sayılı YÖK Kanunu/29. maddede belirlenen profesör unvanı taşıma yetkinliğine sahip en az 3 (üç) yıl üniversite kadrosunda çalışmış veya eğitim araştırma hastanesinde eğitim görevlisi kadrosunda en az 3 (üç) yıl çalışmış olanlar aday olabilir.
c)     Çalışma Grubu Başkanı, Başkan adaylığı için müracaat eden adaylar arasından, adayların bilimsel faaliyetleri de göz önüne alınarak TROD Yönetim Kurulu üyeleri tarafından oy çokluğu ile atanır. 
d)     Medikal Fizik Çalışma Grubu hariç Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Başkan, sekreter ve iki asıl üyenin geçerli TROD Yeterlik Belgesi olmalıdır.
e)     Çalışma Grubu Yürütme Kurulu üyelerinin seçimi her Olağan Genel Kurul sonrası tekrarlanır.
f)      Yürütme Kurulu sekreteri ve iki asıl üye, Çalışma Grubu asıl üyeleri arasından oy çokluğu ile seçilir.
g)     Çalışma Grubu başkanları üst üste 2 (iki) dönemden fazla görev yapamazlar. Çalışma grubu başkanları bir dönem aradan sonra tekrar seçilebilirler. Ancak görevleri süresince grubunda hiçbir bilimsel faaliyette (yayınlanmış bildiri, makale vb. etkinlikler) bulunulmamış Çalışma Grubu Başkanı en az iki dönem geçmeden o çalışma grubunda yeniden aday olamaz.
h)     Çalışma Grubu yönetmeliğine uymayan gruplar için her türlü karar TROD yetkisindedir.
i)      Başkan adayı eş zamanlı en fazla 3 çalışma grubuna adaylık başvurusu yapabilir. Ancak aynı aday birden fazla çalışma grubunda başkan olamaz.
j)      Çalışma Gruplarında adaylık başvurusu olmayan veya yeterli şartları sağlayacak aday bulunmayan gruplar için TROD Yönetim Kurulu oy çokluğu ile seçtiği üyeleri ilgili çalışma grubunun yürütme kurulu başkan ve sekreteri olarak atayabilir.
k)      Çalışma Grubu Başkanları TROD Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilemez.
l)      Grup çalışmaları, Yürütme Kurulu aracılığıyla sürdürülür ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Çalışma Grubunu, Grup Başkanı veya yetki verdiği bir diğer yürütme kurulu üyesi temsil edebilir. Çalışma Grubu toplantılarında alınan kararlar TROD Sekreterliğe bildirilir. Alınan kararlar, Çalışma Grubunun kayıtlarında belirtilir ve toplantıya katılan yürütme kurulu üyelerince imzalanır.
m)   Çalışma grupları Ulusal Radyasyon Onkolojisi veya Ulusal Kanser Kongresi’nde olmak üzere görev süresi boyunca en az 2 grup toplantısı yapar. Toplantılar çevrimiçi platformlarda da yapılabilir. İlgili yıl içerisinde yapılan bu toplantılara geçerli mazereti olmadan katılmayan Yürütme Kurulu Üyelerinin üyelikleri düşer. Bu durumda TROD Yönetim Kurulu'na bilgi verilir.
5.    Çalışma Gruplarının görev ve sorumlulukları şunlardır:
a)     Çalışma alanlarına giren konularda araştırma yapmak,
b)     TROD tarafından düzenlenen kongre ve panel/sempozyum/konferans gibi etkinliklerin düzenlenmesi için önerilerde bulunmak ve bilimsel programın oluşturmasında TROD Yönetim Kurulu’na tavsiye de bulunmak,
c)     Çalışma alanlarına giren konularda araştırma protokolleri, uygulama protokolleri ve teknik dokümanları hazırlamak,
6.    Çalışma Grupları başka dernek veya kuruluşlarla doğrudan ilişki kuramaz. Bu ilişkileri TROD Yönetim Kurulu sağlar. TROD Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü durumlarda bu ilişkileri kurmak, geliştirmek ve organize etmek için Çalışma Grubu Yürütme Kurulu üyelerine TROD adına yetki verir.
7.    Çalışma Grupları tarafından hazırlanan her türlü belge, TROD Yönetim Kurulu’nun onayı alındıktan sonra TROD'un resmi yayını niteliği kazanır ve basılabilir.
8.    TROD Yönetim Kurulu, dernek tüzüğünde belirtilen amaçlar doğrultusunda Çalışma Grupları tarafından önerilen ve Yönetim Kurulunca uygun bulunan tüm etkinlikleri destekler, bu etkinliklerin organizasyonuna katkıda bulunur ve maddi katkı sağlar.
9.    TROD Yönetim Kurulu, yeni çalışma grupları oluşturabilir, grup çalışmalarının yönetmelik hükümlerine uygunluğunu izler ve çalışma grupları hakkında karar verir.
10.  Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Çalışma Grupları Bildiri Ve Yayın Kuralları:
a)     İsim sıralamasında çalışma sahipleri tüm katılan merkezlerin uzlaşması koşulu ile her merkezden kaç isim yer alabileceği ve sıralamanın nasıl olacağını belirleme serbestisine sahiptir. Bu uzlaşı durumu TROD Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirilmelidir. Ancak uzlaşı olmaması durumunda aşağıdaki ilkelere göre sıralama yapılır:
Prospektif veya retrospektif çalışmalar için en az 4 merkez katılım şartı aranır. Prospektif çalışmaları planlayan veya düzenleyen bildiri ve yayınlarda ilk isim olur. Çalışmayı düzenleyen yazar ve en fazla hastayı veren merkez kendisi ile birlikte bir ‘Senior’ veya ‘Junior’ yazar daha ekleyebilir. Diğer isimler ise çalışmaya dâhil edilen hasta sayısına göre en çok hasta sayısından en az hasta sayısına göre düzenlenir. Toplam hasta sayısının her %10'u için o merkezden yayınlanacak çalışmaya fiilen katkıda bulunmak şartı ile ilave isimler yayında yer alır. Katkıda bulunan diğer üyelerin isimleri yayında uygun biçimde belirtilir.
Retrospektif çalışmalarda, projeyi öneren kişinin çalışmadaki kriterleri sağlayan hasta sayısı toplam hasta sayısının en az %15’i olması koşuluyla ilk isim olabilir. Olgu sayısı en fazla olan kurumun ana yazarı ikinci isim olur. Diğer isimler ise çalışmaya dâhil edilen hasta sayısına göre en çok hasta sayısından en az hasta sayısına göre düzenlenir. Verileri toplama görevi projeyi önerene aittir. Veri toplama sonrası, veri tabanı proje sahibi tarafınca tüm çalışma katılımcılarına iletilir. Kurumlar veri tabanında gerekli kontrolleri yaptıktan sonra, hasta sayısı en fazla olan kuruma veri tabanı iletilir. Bundan sonraki aşamalarda tüm analizler, bildiriyi ve makaleyi hazırlama görevi ilk isim ve  ‘Corresponding Author’ aittir. Çalışmayı düzenleyen yazar ve en fazla hastayı veren merkez kendisi ile birlikte bir ‘Senior’ veya ‘Junior’ yazar daha ekleyebilir. Toplam hasta sayısının her %10'u için o merkezden yayınlanacak çalışmaya fiilen katkıda bulunmak şartı ile ilave isimler yayında yer alır. Katkıda bulunan diğer üyelerin isimleri yayında uygun biçimde belirtilir. Çalışmaya katılabilmek için en az %5 hasta verilmesi şartı aranır. Bu durum nadir durumlar için geçerli değildir. Çalışmada yer alan tüm isimler adres olarak verilerini topladığı merkezin adresini vermelidir.
b)     Çalışma kriterlerine uygun olmayan hastalar, çalışmayı düzenleyen yazar tarafından çıkarılır. Kriterlere uygun olan hasta sayılarına göre analiz yapılır ve çalışmadaki isim sıralaması da uygun hasta sayılarına göre yapılır. Hiçbir hastası çalışmaya uygun olmayan araştırmacılar çalışmaya dâhil edilmez.
c)      İsim listesi uzun olan çalışmalarda, yazılmayan tüm yazarlardan çalışmanın sonunda bahsedilmelidir.
d)      Tüm çalışmaların başlığına, Türkçe yazılarda ‘Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Çalışması’ (TROD), İngilizce yazılarda da başlığın sonuna ‘Turkish Society for Radiation Oncology Group Study (TROD)’ ibaresi ve protokol numarası eklenmelidir. Protokol numarasında ilk iki rakam grup numarası, tire sonrası diğer rakamlar ise o gruptaki proje sırasıdır.
e)     Yayın ismi uzun olan çalışmalarda ise ‘Acknowledgements’ kısmına ‘This study was conducted on behalf of the Turkish Society for Radiation Oncology’ ibaresi ve protokol numarası eklenmelidir.
f)      Yayın aşamasında olan çalışmalar, dergiye başvuru öncesinde gerekli tüm etik kurulu onaylarını almalı, tüm yazarlara danışılmalı ve onayları alındıktan sonra dergiye başvurulmalıdır.
11. Çalışma grupları ve grup protokol numarası aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
TROD Baş-Boyun Kanserleri Çalışma Grubu (01)
TROD Gastrointestinal Onkoloji Çalışma Grubu (02)
TROD Hematolojik Onkoloji, Pediatrik Onkoloji ve Total Beden Işınlaması Çalışma Grubu (03)
TROD Jinekolojik Onkoloji Çalışma Grubu (04)
TROD Kemik-Yumuşak Doku Sarkomları, Cilt Maligniteleri, Benign Tümörler, Palyatif Tedaviler Çalışma Grubu (05)
TROD Meme Kanseri Çalışma Grubu (06)
TROD Nöro-Onkoloji Çalışma Grubu (07)
TROD Torasik Onkoloji Çalışma Grubu (08)
TROD Üro-Onkoloji Çalışma Grubu (09)
TROD Stereotaktik Radyoterapi Çalışma Grubu (10)
TROD Radyoterapi Fiziği Çalışma Grubu (11)
TROD İntegratif Onkoloji ve Destek Tedaviler Çalışma Grubu (12)