GROG YÖNERGESİ

 TÜRK RADYASYON ONKOLOJİSİ DERNEĞİ GENÇ RADYASYON ONKOLOGLARI GRUBU (GROG) YÖNERGESİ

 
Bu yönergenin amacı, Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği’nin (TROD) Tüzüğüne uygun şekilde, Genç Radyasyon Onkologlarının sorunlarına sahip çıkmak, ihtiyaç duydukları alanlarda mentörlük desteği sağlamak, yurt dışı ve yurt içi eğitim, araştırma, burs gibi etkinliklerinin organizasyonuna destek olmak, bilimsel ve sosyal faaliyetler ile geniş katılımlı organizasyonlar düzenlemektir.
 
A) TANIM, ÜYELİK ve YÜRÜTME KURULU
 
1) Genç Radyasyon Onkologları Grubu (GROG), Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği’nin bünyesinde derneğe üye olan 40 yaş ve altı veya uzmanlığının ilk 5 yılında olan radyasyon onkolojisi uzmanlık öğrencileri ve uzmanlarından oluşan bir gruptur. Profesör veya doçent unvanlı uzmanlar GROG üyesi olamazlar.
2) Kırk yaşını dolduran veya uzmanlığının 5 yılını tamamlayan üyeler doğrudan gruptan çıkar, TROD’ne yeni üye olan ve kriterleri sağlayan kişiler doğal üye olarak eklenirler.
3) Grup koordinatörü TROD Başkanı tarafından atanan yönetim kurulu üyelerinden biridir ve yönetim kurulu değişimi ile birlikte görev süresi dolar. 
4) GROG yürütme kurulu 7 üyeden oluşur. Koordinatör, GROG bir önceki dönem koordinatörü, uzman temsilcisi, asistan temsilcisi yürütme kurulunun doğal üyesidir. Koordinatör uygun gördüğü bir TROD asil üyesini sekreter olarak atayabilir. Diğer 2 üye yürütme kurulu koordinatörü tarafından atanır. Yürütme kurulu her TROD Olağan Genel Kurulu sonrası yeniden belirlenir. 
5) Yürütme Kurulu’nun başkanı koordinatördür.
6) Grup içi haberleşme, mesaj grubu veya e-posta aracılığı ile yürütülür.
7) Grup içi gönüllü üyeler ile deneyimli TROD üyeleri mentörlüğünde TROD Yönetim Kuruluna danışarak alt gruplar oluşturulabilir. Danışman üyeler TROD yeterlik belgesi olan üyeler arasından belirlenir. 
8) Bilimsel toplantılar için GROG Koordinatörü başkanlığında 4 kişilik düzenleme kurulu oluşturulur. 
9) TROD yönetim kuruluna karşı sorumludur.
 
B) İŞLEYİŞ, GÖREV TANIMLARI
 
1) Derneğin tüm çalışmalarında aktif olarak yer almak. Çalışma alt gruplarına katılmak. Bilimsel çalışma önerileri sunmak, yürütmek ve yayınlanmasında görev almak.
2) Düzenli aralıklarla bilimsel ve sosyal içerikli toplantılar düzenlemek.
3) Çalıştığı üniteye ait sorun ve önerileri, talep edilen istekleri TROD yönetim kuruluna sunar.
4) Uzmanlık alanında oluşan gelişmeleri takip etmek ve diğer üyelerle paylaşmak.
5) TROD Yeterlik sınavına katılımın arttırılması için çalışmalar yapmak.
 
C) MALİ HÜKÜMLER:
 
GROG’nun bağımsız bütçesi yoktur. Dernek kanunu, dernekler yönetmeliği ve ilgili mevzuat, TROD tüzüğü hükümleri esas alınarak yürütülür.