TROD Kurslar TROD Yeterlik English

Dernek Tüzüğü


TÜRK RADYASYON ONKOLOJİSİ DERNEĞİ
ANA TÜZÜK METNİ
 
I. BÖLÜM – KURULUŞ HÜKÜMLERİ
 
Derneğin Adı ve Merkezi
Madde 1-Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği, Radyasyon Onkologları ile Tıbbi Radyasyon Fizikçileri ve Radyobiyologları mesleki ve sosyal bir çatı altında toplayarak bilimsel ve sosyal yönden gelişmelerini sağlamak üzere 1993 yılında kurulmuş olup izleyen maddelerde (Dernek) kısa adı ile anılmıştır.
Derneğin merkezi İstanbul’dadır. Adresi; Halaskargazi Cad. No:141K.4 D.8 Şişli - İSTANBUL
 
Faaliyet Alanı
Madde 2- Dernek, amaç ve çalışma konuları doğrultusunda merkezi, şubeleri, temsilcilikleri iktisadi, ticari ve sınai işletmeleriyle ulusal ve uluslararası alanda faaliyette bulunur.
 
Şubeler, Temsilcilikler ve Platformlar
Madde 3- Dernek, yetkili organlarının kararı gereğince yasalara uygun olarak Dernek
faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve temsil edilebilmesi için gerekli gördüğü yerlerde yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve temsilcilikler açabilir, platformlar oluşturabilir.
 
Yasal Ayrıcalıklar
Madde 4- Dernek, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığının 03.01.2005 tarih ve 4919/00007 sayılı kararı gereğince “Türk” sözcüğünü kullanma hak ve yetkisine sahiptir.
 
Dernek Amblemi
Madde 5-
Dernek amblemi, yanda görüldüğü üzere, beyaz ve gri renk zemin üstünde siyah renkten oluşan daireyi enine kesen beyaz renk çizgiler ile turuncu renk radyasyon işaretinin ortasında kırmızı renk çekirdek ile yeşil renk dal ve yaprakların bulunduğu kompozisyondan oluşur.Dernek amblemi, Yönetim Kurulunun izni olmadan, üyeler dışında kimseye dağıtılamaz, satılamaz ve amaç dışı kullanılamaz.
 
Derneğin Amacı
Madde 6- Derneğin kurulmasındaki ana amaç yurdumuzda sayıları her gün artan Radyasyon Onkologları ile Tıbbi Radyasyon Fizikçileri ve Radyobiyologları mesleki ve sosyal bir çatı altında toplayarak bilimsel ve sosyal yönden gelişmelerini temin etmek ve mesleki çıkarlarını korumaya yönelik etkinliklerde bulunmaktır.
 
Dernek bu amacı gerçekleştirmek için;
6.1. Radyasyon onkolojisi,fiziği ve biyolojisi konularını içeren,özellikle kanser tedavisi ve tanısındaki gelişmeleri yansıtan bilimsel toplantılar düzenler.
6.2. Yurdumuzda kanser tanı ve tedavisi konusunda yapılan araştırma, organizasyonda radyasyon onkologları, tıbbi radyasyon fizikçileri ve radyobiyologları olarak katkıdabulunur.
6.3. Radyasyon Onkolojisi, Fiziği ve Biyolojisi alanlarında bilimsel dergi yayınlayabilir ve bu konuları içeren çeşitli yayınlar yapar.
6.4.Bu konularda yapılan veya yapılacak olan araştırmaları maddi yönden destekler,katkıda bulunur ve yeni araştırmaları organize eder.
6.5. Ülkemizde eğitim ve öğretim kurumlarında, radyasyon onkolojisi, radyasyon fiziği ile radyasyon biyolojisi eğitim,öğretim ve uygulamasına belirli bir düzen ve standartgetirilmesi yolunda çalışmalar yapar.
6.6. Dernek, kurulmuş ve kurulacak kamu ve özel kuruluşlarda, radyasyon onkolojisi, radyasyon fiziği ile radyasyon biyolojisi eğitim ve öğretimine belirli bir düzen ve standartgetirilmesi yolunda çalışmalar yapar.
6.7. Tedavi kurumları içerisindeki radyasyon onkolojisi, radyasyon fiziği ve biyolojisiuygulamalarının düzeyinin yükseltilmesi için çaba harcar ve bu merkezlere ziyaretleryapabilir.
6.8. Radyasyon Onkolojisi, biyolojisi ve fiziği yönünde çalışmalar yapan Ulusal ve Uluslararası benzer bilimsel kuruluşlarla amaçları doğrultusunda bilimsel ve teknikişbirliğinde bulunur ve konulardaki yayınları üyelere aktarır.
6.9. Mevcut ve/veya kurulacak olan Radyasyon Onkolojisi merkezlerindeki teknolojik donanımın nitelikli hasta tedavileri ve uzmanlık eğitimini sağlayacak en yüksek standartta olması için çaba harcar.
6.10. Üyelerin ve radyoterapi tekniker/teknisyenlerinin sosyal ve ekonomik haklarını korumak ve geliştirmek için etkinlikte bulunur.
6.11. Meslek ve uzmanlık dalı etiğinin korunması için çaba sarf eder, gerekli önlemleri alır.
6.12.Yukarıdaki amaçların gerçekleştirilmesi ve sürdürülebilmesi için gelir getirici iktisadi, ticari ve sınai işletmeler ile ortaklıklar kurabilir.
 
II. BÖLÜM – ÜYELİK HÜKÜMLERİ
Üyelik Koşulları
Madde 7- Fiil ehliyetine sahip, derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan kişiler en az ikiüyenin önerisi üzerine üye olabilirler.
 
Üyelik Türleri
Madde 8- Derneğin üyeleri asıl ve onursal olmak üzere iki türdür.
8.1. Asıl Üyeler: Dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklarından yararlanan Radyasyon Onkolojisi alanında çalışan hekim, radyasyon fizikçisi ve radyobiyologlardan oluşur.
8.2. Onursal Üyeler: Dernek amaçlarına katkıda bulunan kişi ve kurumlarla, radyasyon onkolojisi, fiziği ve biyolojisinin gelişmesine yardımcı olmuş kişilere Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun onayı ile verilen üyeliktir.Onursal üyeler her türlü toplantıya katılabilirler, ancak oy hakları yoktur.Onursal üyeler aidat ödemezler.
8.3. Yardımcı Üyeler: Radyasyon Onkolojisi alanında çalışan hemşire, tekniker, teknisyen gibi diğer kişilere dernek asıl üyelerinden ikisinin önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile verilen üyeliktir. Genel kurulda oy hakları yoktur.Yardımcı üyeler aidat ödemezler.
8.4. Uluslararası Üyeler: Yasal bir kısıtlama olmamak kaydı ile yabancı ülkelerin Radyasyon Onkolojisi alanında çalışan hekimlerine, uluslararası işbirliğinigeliştirmek amacı ile yönetim kurulu kararı ile verilen üyeliktir.Genel kurulda oy hakları yoktur. Ancak çalışma gruplarına ilgili grup yönetiminin kararı ile katılabilir, bu gruplarda seçme veseçilme hakkına sahip olabilirler. Uluslararası üyeler aidatödemezler.
 
Üyelik İşlemleri
Madde 9-Üyelik koşullarını içeren adayların Derneğe kabullerinde aşağıdaki kural ve yöntemler uygulanır..
9.1. Aday Üyelik Formu'nu doldurur, imzalar ve ekleri ile birlikte Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığına sunar.
9.2. Üyelik Formu'nun Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığınca alındığı tarihi izleyen en geç otuz (30) gün içinde gerekli araştırma ve inceleme yapılır, Yönetim Kurulunca yazı ile onbeş (15) gün içinde üyelik yükümlülüklerinin yerine getirilmesi istenir.
9.3. Adayın belirtilen süre içinde yükümlülüklerini yerine getirmesinden sonra ''Dernek Üye
Defteri'' ne üyelik kararı işlenir.
 
Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma
Madde 10– Üyelikten çıkma ve çıkarılmaya ilişkin hükümler aşağıda gösterilmiştir.
10.1. Üyelikten çıkma: Üyelik ölüm ile sona erer. Her üye, Dernek Merkezine yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmek suretiyle Dernek üyeliğinden çıkabilir. Çıkan üyenin üyelik kaydı Yönetim Kurulu kararı ile silinir.
10.2. Üyelikten çıkarılma nedenleri:
10.2.1. Dernek Ana Tüzük hükümlerine aykırı davranılması,
10.2.2. Yönetim Kurulu uyarısına rağmen aidatın 2 yıl ödenmemesi,
10.2.3. Meslek onurunu düşürecek bir davranışta bulunulması,
10.2.4. Derneklere üye olma hakkının yitirilmesi ve veya yüz kızartıcı suçlarla hükümgiyilmesi, hallerinde Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun kararı ile üyelikler kendiliğinden sona erer. Üyelikten çıkarılmaya ilişkin işlemler hakkında Türk MedeniKanunu’nun 67. ve 80. madde hükümleri uygulanır.
10.3. Üyelikten çıkma ve çıkarılmaya ilişkin uygulamalar:
10.3.1. Üyelik sıfatı sona eren üyenin ''Dernek Üye Defteri''ndeki kaydı Yönetim Kurulu kararı ile silinir.
10.3.2.Ölen üye dışında çıkan ya da çıkarılan üyenin ödentileri, katılma payları ya da borçları ödenmediği takdirde Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir.
 
III. BÖLÜM - ÖRGÜT, ORGANLAR VE GÖREVLERİ
 
Örgüt
Madde 11- Dernek örgütü, merkez organları ve yürütme birimleri ile şubeler, temsilcilikler ve iktisadi ticari ve sanayi işletmelerden oluşur.
 
Organlar
Madde 12– Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
12.1) Genel Kurul
12.2) Yönetim Kurulu
12.3) Denetim Kurulu
 
Genel Kurul
Madde 13- Genel Kurul, derneğin en yüksek yönetim ve yetki organı olup olağan olarak iki yılda bir, Aralık ayı içerisinde, Genel Kurula katılma hakkına sahip asıl üyelerinin salt çoğunluğunun katılması ile dernek merkezinin bulunduğu yerde ya da Yönetim Kurulunun alacağı karara göre Derneğin amaç ve çalışma konularına uygun bir yerde toplanarak çalışmalar yapılır.
 
Genel Kurul Çağrı Yöntemleri
Madde 14- Dernek Genel Kurulunun toplantıya çağırılmasında aşağıdaki yöntemler uygulanır.
14.1. Yönetim Kurulu, Genel Kurula katılma hakkına sahip üyelerin listesini saptar.
14.2. Genel kurula katılacak üyeler, en az (15) gün önceden, yapılacak toplantının ve bu toplantıda yetersayı sağlanamadığı takdirde düzenlenecek ikinci toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılırlar.Toplantıya çağrı usulü ve toplantının ertelenmesine ilişkin konular, DerneklerYönetmeliği hükümleri uyarınca düzenlenir.
14.3. İkinci toplantı yeter sayı aranmaksızın katılan üyelerle açılır ve Genel Kurul çalışmalarına başlar. Ancak katılan üye sayısı Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu asıl üyeleri tam sayıları toplamının iki katından az olamaz.
14.4. Toplantı çoğunluk sağlanamaması nedeni dışında, başka bir nedenle geri bırakıldığı takdirde en az (15) gün önceden geri bırakılma nedenleri de belirtilerek toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi elektronik posta ile üyelere duyurulur. Ertelenen toplantının, geri bırakılma tarihinden başlamak üzere en geç iki ay içinde yapılmasızorunludur.
14.5. Genel Kurul toplantısı birden çok kez geri bırakılamaz.
 
Genel Kurul Toplantı İlkeleri
Madde 15- Genel Kurul toplantılarında aşağıda gösterilen ilkeler uygulanır.
15.1. Genel Kurul üyeleri, merkezde kayıtlı Asıl Üyeler ile şubelerden gelen Asıl Üyelerden oluşur.
15.2. Genel Kurul üyeleri, Yönetim Kurulunca düzenlenen ''Genel Kurul Üyeleri Listesi''ndeki adları karşısına imza atarak toplantıya girerler. İmzalanan listeye göre Genel Kurula katılan üyeler sayısı ile toplantı yeter sayısı ve karar sayısı, Yönetim Kurulu Başkanı ile Sekreter Üye tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır.
15.3. Genel Kurul, Genel Sekreterin çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağı okumasından sonra Yönetim Kurulu Başkanı ya da Başkan Yardımcısı tarafından açılır ve Genel Kurulu yönetmek üzere bir Divan Başkanı, bir Divan Başkan Vekili ve iki Divan Yazmanı seçilir.
15.4. Genel Kurulda gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıya katılan üyelerin en az onda biri (1/10) tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen ve mevcut gündem maddeleri ile ilişkili maddelerin gündeme konulması zorunludur.
15.5. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı olup oyunu kendisi kullanmak zorundadır.
15.6. Genel Kurulda karar yetersayısı, Genel Kurula katılanların salt çoğunluğudur. Ancak, Ana Tüzük değişikliği ile Derneğin dağıtılmasına ilişkin kararlarda ilgili maddelerdeki yetersayılar (üçte iki çoğunluk) aranır ve oylamalar açık olarak yapılır.
15.7. Genel Kurulu izleyen otuz gün içinde Yönetim ve Denetim Kurulu ile Derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeler listesi mülki idare amirliğine bildirilir.
 
Olağanüstü Genel Kurul
Madde 16 - Olağanüstü Genel Kurul, dernek tüzüğünde öngörülen olağan Genel Kurul toplantılarının dışında, gerekli görülen ya da zorunlu durumlarda, aşağıda gösterilen maddelerden biri nedeni ile Yönetim Kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağırılır.
16.1. Dernek üye sayısının beşte birinin (1/5'inin) aynı konu için yapacakları yazılı ve imzalı başvuruları sonrası,
16.2. Yönetim Kurulunun genel konularla ilgili olarak üçte iki (2/3) oy çoğunluğu ile alacağı karar sonrası,
16.3. Başkan ve Başkan yardımcısı görev süresi bitmeden görevden ayrıldıkları durumda,
16.4. Denetim Kurulu’nun dernek hesap ve işlemleri ile ilgili olarak oybirliği ile alacağı karar
durumunda, Olağanüstü Genel Kurul toplantısı olağan Genel Kurul toplantılarındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan konunun üzerinde görüşülüp karar alınır, gündem dışı hiçbir madde eklenip görüşülemez.
 
Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde 17 - Genel Kurul Derneğin en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
17.1. Yasalar ile Derneğin amaç ve çalışma konularına ilişkin gerekli kararları almak,
17.2. Çalışma dönemi çalışma programı ile yıllık bütçe uygulama yönetmeliği,gelir ve gider çizelgelerini ve üye yıllık ödenti miktarlarını görüşüp onaylamak,
17.3. Yeni Başkan yardımcısını ayrı, Yönetim Kurulu üyelerini ayrı, Denetim Kurulu üyelerini ayrı olmak üzere gizli oyla oylayarak seçmek;
17.4. Geçen çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini, Denetim Kurulu’nun denetim raporunu görüşüp onaylamak, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerini aklamak,
17.5. Derneğin organlarını denetlemek ve haklı nedenlerle her zaman organlardaki üyeleri görevden alabilmek ve yerlerine seçim yapmak,
17.6. Dernek Ana Tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tasarısını görüşüp karara bağlamak,
17.7.Gerekli görülen konularda yönetim kuruluna ek görev ve yetkiler vermek,
17.8. Dernek üyeliğinden çıkarılanların Yönetim Kurulu kararlarına karşı yapılan itirazlarını karara bağlamak,
17.9. Dernek Şubelerinin ve temsilciliklerinin açılmasına ve kapatılmasına karar vermek; derneğe taşınmaz alınması ya da satılması, iktisadi, ticari ve sınai işletmeler ile ortaklıkların kurulması konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek,
17.10. Derneğin, amaçlarını gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette ya da işbirliğinde bulunması, yurt dışında kurulmuş dernek ya da üst kuruluşlara katılması, yurt dışında temsilcilik ve şube açılması, yurt dışında dernek ya da üst kuruluş kurabilmesi; yurt içinde kurulmuş ya da kurulacak federasyonlara üye olarak katılması ya da ayrılması yönünde Yönetim Kurulu önerileri hakkında karar almak,
17.11. Derneğin ve malvarlığının dağıtılmasına karar vermek,
17.12. Yasalarda ya da Dernek Ana Tüzüğünde Genel Kurulda yapılması belirtilen görevleri yerine getirmek.
 
Yönetim Kurulu
 
Madde 18- Derneğin yetkili yönetim organı olan Yönetim Kurulunun oluşum biçimi ve çalışma ilkeleri aşağıda gösterilmiştir.
18.1. Yönetim Kurulu (YK) iki yıllık dönem için ve iki ayrı seçimle aşağıdaki biçimde oluşturulan onbir (11) asıl ve sekiz (8) yedek üyeden oluşur.
 
a. İki yıllık görevini tamamlamiş başkan (önceki başkan),
b. Bir önceki dönemde seçilmiş ve takip eden dönem başkanlık görevini yapacak eski başkan yardımcısı,
c. Seçim yapılan dönemde seçilip bir dönem sonra başkanlık görevine atanacak başkan (bu dönemin başkan yardımcısı),
d. Önceki Başkan, Başkan ve Başkan yardımcısı dışındaki 8 asıl yönetim kurulu üyesi üyelerimizin çalıştığı merkezlerin coğrafi bölgelerine uygun şekilde Yönetim Kurulunda temsil edilmeleri amacıyla aşağıdaki kurallara göre seçilir.
Buna göre derneğin üye sayısının coğrafi bölgelere göre dağılımını gösteren; Marmara Bölgesi: 3, Ege Bölgesi 1, İç Anadolu Bölgesi:2, Akdeniz Bölgesi: 1, Doğu, Güneydoğu ve Karadeniz Bölgeleri: 1 olmak üzere toplam 8 asıl üye seçilir. Yedek üye sayısı 8 olup, coğrafi bölge esasına göre sıralanır. YK'nın sekiz (8) üyeliğinden birine aday olabilmek için, dernek asıl üyesi olmak, seçileceği bölgede en az 6 aydır çalışıyor olmak gereklidir.
Bir kişi aynı anda Başkanlığa ve Yönetim Kurulu üyeliğine aday olamaz. Başkan, Başkan Yardımcısı, Önceki başkan YK'nın doğal üyeleridir. Bir kere başkan Yardımcısı seçilmek arka arkaya üç dönem kesintisiz olarak YK üyesi olmak sonucunu doğurur. Daha önceki dönem ya da dönemlerde yapılan YK üyeliği, başkanlığa aday olmayı, seçilmeyi engellemez. Ancak başkan yardımcısı, başkan ve önceki başkan görevinde bulunanlar, bu görevlerinden ayrılmalarından itibaren iki tam dönem geçmeden yeniden başkanlığa ve YK üyeliğine aday olamaz, seçilemezler.
Başkanlık seçimi, YK üyeliği seçiminden önce ve ayrı olarak aynı günde gizli oylama açık sayımla yapılır. En çok oy alan aday sırası ile ilk dönemde "başkan yardımcısı", sonraki dönemde "başkan", üçüncü ve son dönemde "önceki başkan" olarak atanır. YK üye seçiminde; coğrafi bölge kontenjanlarına uygun olarak YK üyeliklerine seçilecek sayının en az iki katı sayıda aday gösterilmelidir. Seçim gizli oylama ve açık sayım ile yapılır. Oy pusulasında, seçilme yeterliliğine sahip dernek üyesi toplam sekiz kişinin adı bulunmalıdır. Bu 8 kişi Madde 18.1'de ayrıntılarının verildiği şekilde 5 farklı bölgeye ayrılan kontenjanlara göre yani MarmaraBölgesinden 3, Ege Bölgesinden 1, İç Anadolu Bölgesinden 2, Akdeniz Bölgesinden 1, Doğu,
Güneydoğu ve Karadeniz Bölgeleri’nden 1 kişi olacak şekilde yazılmalıdır. Eksik veya fazla isim varlığı veya her bölgeye ayrılan kontenjanlara uyulmaması oy pusulasının iptali sonucunu doğurur. YK üyeliği, seçilen dönemle sınırlıdır. Yönetim Kurulu üyeleri için yapılacak oylamada en çok oy alanlardan 8 kişi asıl, 8 kişi de yedek üye olurlar.
18.2. Yönetim Kurulu, seçimini izleyen bir hafta içinde düzenleyeceği ilk toplantıda kendi içinde Genel Sekreter ve Sayman seçer. Yönetim Kurulunun diğer üyeleri saptanacak konulara göre görevlendirilirler.
18.3. Başkanın görevden ayrılması halinde Başkan Yardımcısı başkanlık görevini devralır. Başkan yardımcısının görevinden ayrılması halinde en geç 1 ay içinde olağanüstü genel kurul yapılıp, yeni başkan yardımcısı seçilir. Yeni Başkan Yardımcısı görevindenayrılan Başkanın resmi süresi bitene kadar bu göreve devam eder. Bir önceki başkanYK üyeliği görevinden ayrılırsa yönetim kurulu 10 kişi olarak çalışmaya devam eder.
18.4. Yönetim kurulu, yönetim kurulu dışından dernek üyesi iki kişiyi, başkanın önerisi ile sayman yardımcısı ve/veya genel sekreter yardımcısı olarak atayabilir. Bu kişi yine başkanın önermesi ile yönetim kurulu tarafından değiştirilebilir. Bu kişi yönetim kurulu tarafından uygun görülen yönetim toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamaz.
18.5. Yedek üyeler, boşalan asıl üyelerin yerlerini alırlar. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle, yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısının altına düşerse yeniden seçim için, kalan Yönetim Kurulu üyeleri ya da Denetim Kurulu tarafından bir ay içinde Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağırılır. Çağrı yapılmazsa Dernek üyelerinden birisinin istemi üzerine yetkili sulh hukuk hâkimi, üç Dernek üyesini Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
18.6. Yönetim Kurulu her bir yıl içinde en az altı kez toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapabilir.
18.7. Yönetim Kurulu toplantı yeter sayısı yedi (7) olup kararlar salt çoğunlukla alınır.
18.8.Yönetim kurulu üyeleri Başkan Yardımcısı seçilmeleri durumu hariç üst üste 2 dönemden fazla yönetim kurulu üyeliği yapamaz. Yeniden seçilebilmesi için 2 dönem (4 yıl) geçmesi gerekir.
 
Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 19-Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
19.1. Yasalar ve Ana Tüzük hükümleri ile Genel Kurul kararlarını uygulamak; amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek,
19.2. Derneği Başkanı aracılığı ile temsil etmek ya da gerektiğinde diğer Kurul üyelerine yetki vermek,
19.3. Yıllık çalışma dönemi çalışma programı ile yıllık bütçe uygulama yönetmeliği, gelir ve giderçizelgelerini hazırlamak, uygulamasını yapmak ve üye yıllık ödenti miktarını belirlemek üzere Genel Kurula öneride bulunmak,
19.4. Geçen yıl çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço, gelir ve gider çizelgelerini hazırlamak,
19.5. Her yıl en az bir defa geniş çapta bilimsel bir toplantı düzenlemek,
19.6. Bilimsel toplantılar ve kurslar düzenlemek,
19.7. Başkanın önerisi üzerine, üyelik nitelik ve koşullarını yitiren, amaç ve çalışma konularından uzaklaşan üyelerin çıkarılmasına; aykırı söz ve eylemlerinden ötürü üyelerin cezalandırılmasına karar vermek,
19.8. Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak,
19.9. Yönetim ile amaç ve çalışma konuları doğrultusunda görev yapacak komiteler kurmak ve raporları hakkında karar almak,
19.10. Dernek çalışmalarını yürütmek amacıyla gerektiğinde ücretli personel çalıştırmak,
19.11. Dernek Ana Tüzüğü ile yönetmeliklerinin hazırlanması ya da değiştirilmesine ilişkin çalışmalar yapıp, gereken tasarıları Genel Kurulun onayına sunmak,
19.12. Temsilciliklerin açılması ya da platformların oluşturulması için karar vermek,
19.13. İktisadi, ticari ve sınai işletmeler ile ortaklıkların kurulması konusunda Genel Kurula öneride bulunmak,
19.14. Genel Kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere duyurmak,
19.15. Derneğin yılsonu faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını, düzenlenecek beyannameyi her yıl Nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine vermek.
19.16. Bu tüzüğün 25, 26,27 ve 28. Maddelerini yerine getirmeyen şubeler hakkında faaliyeti
durdurma kararı vermek ve en kısa zamanda ilgili şubenin feshine ilişkin karar almak üzere genel kurulu toplantıya çağırmak.
 
Denetim Kurulu ile Görev ve Yetkileri
Madde 20- Derneğin yetkili denetim organı bulunan Denetim Kurulu, Genel Kurulda gizli oyla açık sayımla iki yıl için seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Denetim Kurulu, seçimi izleyen bir hafta içinde yapacağı ilk toplantısında, bir Başkan ve bir Sözcü seçer. Denetim Kurulu en az yılda bir toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı üçtür.
 
Denetim kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
20.1. Derneğin Ana Tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini araştırmak ve incelemek,
20.2. Derneğin bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgelerinin yasalar ile Dernek Ana Tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını araştırmak ve incelemek,
20.3. Yönetim Kurulunca hazırlanan çalışma dönemi programı ile bütçe yönetmeliği ve gelir gider çizelgelerinin görüşüleceği toplantıda hazır bulunmak,
20.4. Yönetim Kurulunca hazırlanan geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini incelemek,
20.5. Denetim Kurulu yukarıda belirtilen inceleme ve araştırmalarını, altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetim sonuçlarını birer raporla Yönetim Kurulu ile Genel Kurula sunar.
20.6. Lüzumlu gördüğü hallerde olağanüstü genel kurul toplantısı çağrısında bulunur.
20.7. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görev ve yetkileri de kullanır.
 
Kurullardan Ayrılmaya İlişkin Hükümler
Madde 21-Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri, özürsüz olarak üstüste üç toplantıya ya da özürlü olsa dahi bir çalışma dönemi içinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmadıkları takdirde kurullarından ayrılmış sayılırlar. Herhangi bir nedenle Kurulundan ayrılan üyenin yerine ilk sıradaki yedek üye, bir hafta içinde asıl üyeliğe çağrılır.
 
İç Denetim
Madde 22- Dernek her türlü denetime açık olduğu gibi Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu, yapılan ya da yapılamayan çalışmaları ve uygulamaları, iç kontrol sisteminin bütünlüğünü göz önünde bulundurarak işlevlerin etkinliği ve verimliliği, mali raporlama sisteminin güvenilirliliği, yasa ve düzenlemelere uygunluk açısından inceler, değerlendirir ve denetim sonuçları yetkisine giren organlar tarafından gereken kararlar alınmak suretiyle iç denetimin gerekleri yerine getirilir. Gerekirse, bağımsız denetim kuruluşlarına iç denetim yaptırılabilir.
 
IV. BÖLÜM - YÜRÜTME BİRİMİ
 
Yürütme Birimi
Madde 23- Dernek Yürütme Birimi, Genel Koordinatör, Birim Görevlileri ile Uzman Danışmanlar ve Çalışma Komitelerinden oluşur.Yürütme Birimi, Yönetim Kurulunun gözetim ve yönetiminde, Dernek organlarının kararlarını uygulamak; lokal ve tesislerin kurulması, temsilcilikler ile platform oluşturma işlemlerini; iktisadi işletmeler ve vakıfların Derneğe ilişkin işlev ve işlemlerini yerine getirmek; Dernek hizmet ve çalışmalarının yürütülmesini sağlamakla görevlidir.
 
Madde 24- Çalışma Grupları ve Yeterlik Kurulu
24.1. Yönetim Kurulu kararıyla dernek amaçlarına, yardımcı ve yararlı olmak gayesi ile Çalışma Grupları oluşturulabilir, oluşturulacak grupların görev ve yetkileri Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.
24.2. Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Yeterlik Kurulu, Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği’ne bağlı özerk bir yan kuruluştur. İlgili yönerge Yönetim Kurulu tarafındanyayınlanır.
 
V. BÖLÜM - ŞUBELER, TEMSİLCİLİKLER VE PLATFORM OLUŞTURMA
 
Şubelerin Kuruluşu:
Madde 25-
25.1. Genel Kurul kararı uyarınca şube veya temsilcilik açılacak yerlerde en az altı aydan beri oturanlar arasından Dernek üyesi en az üç kişi Yönetim Kurulu tarafından Kurucu Yönetim Kurulu olarak yetkili kılınarak, Dernekler Yönetmeliği hükümleri uyarınca, şube kuruluş bildirimi ve gerekli belgeler yörenin mülki idare amirliğine iletmek üzere görevlendirilir. Kurucu Yönetim Kurulunun kuruluş işlemlerini tamamlaması takip eden ilk Eylül ayı içinde Şube Genel Kurulu yapılır ve Şube Yönetim Kurulu seçilir.
25.2. Üyelerden istek geldiğinde Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.
 
Hukuksal Durum:
Madde 26- Şubeler, yasalar ve Ana Tüzük Hükümleri gereğince Derneğe bağlı, hak ve varlığı Dernek bünyesine dâhil, yetkili kılındığı çalışma alanında, Dernek amaç ve çalışma konuları doğrultusunda Yönetim Kurulu kararları ile özerk çalışmalarda bulunmakla görevli; Dernek Merkezi ile ilişkileri ve karar yetkileri ''Şubeler Yönetmeliği'' hükümleri uyarınca belirlenmiş, bağımsız konutlu Dernek iç organıdır.
 
Şubelerin Organları, Görev ve Yetkileri:
Madde 27- Şubelerin organları ile görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
27.1. Şube Genel Kurulu: Şubeye kayıtlı üyelerin katılması ile iki yılda bir olağan olarak, Eylül ayı içinde toplanır.
27.2. Şube Yönetim Kurulu: Şube Genel Kurulunda açık oyla iki seneliğine seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Başkan beş üye arasından gizli oylama ile sadece bir dönem için seçilir, 2 yıl geçmeden tekrar aynı kişi başkan seçilemez.
27.3. Şube Denetçileri: Şube Genel Kurulunda seçilen iki asıl ve iki yedek Denetçiden oluşur.
27.4. Şube Genel Kurulunun çağrı yöntemleri, toplantı ilkeleri, olağanüstü toplantı ile görev ve yetkileri hakkında, Şubeye ilişkin ve Şube kapsamında kalmak üzere bu Ana Tüzüğün 14 ila 17. maddelerindeki hükümler kıyasen uygulanır.
27.5. Şube Yönetim Kurulunun oluşum ve çalışma biçimi, görev ve yetkileri hakkında, Şubeye ilişkin ve Şube kapsamında kalmak üzere bu Ana Tüzüğün 18,19 ve 21. maddelerindeki hükümler kıyasen uygulanır.
27.6. Şube Denetçilerinin oluşum ve çalışma biçimleri ile görev ve yetkileri hakkında, Şubeye ilişkin ve Şube kapsamında kalmak üzere bu Ana Tüzüğün 20 ve 21. maddelerindeki hükümler kıyasen uygulanır.
27.7. Şube Üyeleri aynı zamanda Dernek Üyesi bulunduklarından Dernek Genel Kuruluna katılmak, seçmek ve seçilmek hakkına sahiptirler.
27.8. Bu Ana Tüzüğün Dernek tüzel kişiliğine ilişkin diğer hükümleri de Şubeler için geçerli olup, uygulamaya ve merkez-şube ilişkilerine ilişkin hükümler Dernek Yönetim Kurulunca hazırlanacak "Şubeler Yönetmeliği"nde gösterilir.
 
Genel Merkezin Giderine İştirak Payı:
Madde 28- Şubeler, gayri safi hâsılatın en az %20’sini genel merkez kullanımına iştirak payı olarak tahsis ederler.
 
Şubelerin Kapatılması:
Madde 29- Şubelerin kapatılması ve tasfiyesi aşağıda açıklanmıştır.
29.1. Şube yöneticileri ve yönetim kurulları bu tüzüğün 25 ila 28. maddelerindeki hak ve yetkilerine aykırı hareket etmeleri durumunda dernek yönetim kurulu şubeyi feshetme hakkına sahiptir.
29.2. Kapatılan şubelerin hesapları, genel merkezin görevlendireceği bir heyet tarafından tasfiye edilir ve kalan şube malları genel merkeze intikal eder.
 
Temsilcilikler
Madde 30- Dernek, gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla Yönetim Kurulu kararı uyarınca temsilcilikler açabilir. Temsilciliklerin adresi ve faaliyet alanı ile görev ve yetkileri, Dernek Yönetim Kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi ya da kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilciliklere ilişkin kural ve yöntemler “Temsilcilikler Yönetmeliği”nde belirlenir.
 
Plâtform Oluşturma
Madde 31- Dernek, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer dernekler ya da vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve Yönetim Kurulunun kararı ile mutabık kalınacak protokol hükümleri uyarınca plâtformlar oluşturabilir. Plâtformlar, kanunların dernekler için yasakladığı amaç ve faaliyet konuları doğrultusunda kurulamazlar ve faaliyet gösteremezler. Platformların oluşturulmasına ilişkin kural ve yöntemler “Platformlar Oluşturma Yönetmeliği”nde belirlenir.
 
VI. BÖLÜM - MALİ HÜKÜMLER
 
Çalışma Dönemi ve Bütçe Uygulaması
Madde 32- Derneğin çalışma dönemi 1 Ocak'ta başlar ve 31 Aralık'ta sona erer. Derneğin bütçesi, yıllık bütçe uygulama yönetmeliği ile gelir ve gider çizelgelerinden oluşur. Yıllık Bütçe Uygulama Yönetmeliğinde; üyelerin giriş ve yıllık ödentileri ile ödeme süreleri, harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcamaya ilişkin belgeler, kasada kalacak para tutarı, bölüm ve maddelerde aktarma yetkileri gibi konularda benzer konular gösterilir.
 
Derneğin gelir kaynakları
Madde 33- Derneğin gelir kaynakları aşağıda gösterilmiştir.
33.1. Yıllık Ödenti: Üyeler için her çalışma dönemi bütçesinde öngörülen ve üyeliğin devamı süresince ödenmesi zorunlu tutardır.
33.2. Yararlanma Payı: Üyelerle konukları ve yararlanma konumlarında bulunanların Dernek, Lokal ve Tesislerinden yararlanmak istedikleri takdirde ödemek zorunda oldukları tutardır.
33.3. Katılma Payları: Derneğin gider artanlarının ya da Derneğe bağlı iktisadi işletmelerin zararlarının meydana gelmesi ve başka bir biçimde tasfiyesinin mümkün olamaması durumunda yıl bütçelerine konulan ve üyelerce ödenecek tutardır.
33.4. Derneğin amacına uygun çalışma ve hizmet konularındaki kongre, seminer, sempozyum, vb. faaliyetlerden elde edilen gelirler
33.5. Bilimsel etkinlikler, balo, yemek, çay, gezi, konser vb. faaliyetlerden sağlanan gelirler.
33.6. Her türlü bağış ile Yardım Toplama Kanunu Hükümleri uyarınca sağlanacak yardımlar.
33.7. Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gelir temin etmek amacıyla kurduğu iktisadi, ticari ve sınai işletmeler, ortaklıklar, vakıflar ve yardımlaşma sandıklarından elde edilen gelirler,
33.8. Dernek malvarlığından elde edilecek gelirler.
33.9. Diğer gelirler.
 
Yardım ve İşbirliği
Madde 34- Dernek, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, Ana Tüzüğünde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım alabilir ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunabilir. Dernek, yukarıda adı geçen kanun hükümleri saklı kalmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilir. Bu projelerde kamu kurum ve kuruluşları, proje maliyetlerinin en fazla yüzde ellisi oranında Derneğe aynî ya da nakdî katkı sağlayabilirler.
 
Yurt Dışından Yardım Alınması
Madde 35- Dernek mülkî idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan aynî ve nakdî yardım alabilir. Bildirimin biçimi ve içeriği Kanun gereğince çıkarılacak yönetmelikte düzenlenir. Nakdî yardımların bankalar aracılığıyla alınması zorunludur.
 
Gelir ve Giderlerde Usul ile Dernek Defterleri
Madde 36- Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont ya da hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır. Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri Yönetim Kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgelerinin biçimi, bastırılması, onaylanması ve kullanılması iledernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlar, Kanun gereğince çıkan Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenir. Dernek gelirlerini toplayacak kişiler Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir. Dernek tarafından tutulacak defter ve kayıtlar ile ilgili usul ve esaslar Kanun gereğince çıkarılacak yönetmelik hükümlerine göre düzenlenir ve defterler mülki idare amirliğinde ya da noterde onaylattırılır.
 
36.1.Tutulacak Defterler
Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31.maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir. Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.
36.1.1 İşletme hesabında tutulacak defterler aşağıdaki gibidir:
1- Karar Defteri
2- Üye Kayıt Defteri
3- Evrak Kayıt Defteri
4- Alındı Belgesi Kayıt Defteri
5- Demirbaş Defteri
6- İşletme Hesabı Defteri
36.1.2 Bilanço esasında, 36.1.1 nci maddenin 1 ila 4. bendlerindeki defterlere ek olarak Yevmiye, Büyük ve Envanter Defterleri de tutulur.
 
Derneğin Borçlanma Biçimleri
Madde 37- Dernek, amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Genel Kurulun onayı ve Yönetim Kurulunun kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
 
VII. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER
 
UROK Düzenleme İlkeleri
Madde 38- Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi (UROK) dernek tarafından yapılır. UROK'un düzenlenmesinden, bilimsel ve sosyal başarısından asıl olarak dernek yönetim kurulu (YK) görevli ve sorumludur. YK bu konudaki görevini oluşturacağı bir düzenleme kurulu (DK) aracılığı ile yerine getirir.
38.1.UROK iki yılda bir sıklıkta, çift sayılı yıllarda, düzenleme kurulunun ve yönetim kurulunun ortak yada ayrı yapacakları toplantılarında alınacak karar uyarınca, belirlenecek yerde ve 23 Nisan tarihini kapsamasına öncelik gözeten bir zaman diliminde yapılır.UROK bir günü kurslara ayrılan toplam beş günü geçmeyecek biçimde düzenlenmelidir.
38.2. YK kendi saptadığı önceliklere uygun nitelikte en az beş kişilik kurul atar. Bu kurula ayrıca dernek başkanı, kurulun başkanı olarak, başkan yardımcısı, önceki başkan üye olarak katılır.
38.3. Düzenleme kurulu kongreyi dernek adına yapar, tüm yazışmalarda ve görsel malzemede dernek logosu ve adı ön planda belirtilir.
38.4. Kongre nedeni ile verilen her türlü ödül ve katılım belgesinde dernek başkanının ve düzenleme kurulu Sekreterinin imzası bulunur.
 
UROK Bilimsel Kurulu (BK):
Derneğin çalışma grupları başkanları, DK sekreteri, başkan, seçilmiş başkan, eski başkan bu kurulu oluşturur. DK sekreteri bu kurulunda sekreteri olup DK ile koordinasyonu sağlamakla yükümlüdür.
BK, DK'nın belirlediği ilke ve oluşturduğu bütçe olanaklarına uygun olarak, kongrenin tüm bilimsel planlama ve programından sorumludur. Kongre takvimi, program içerikleri, konuşmacıların seçimi gibi konularda yetkilidir. Kurul yaptığı görevlerden ötürü DK' na karşı sorumludur. BK güncel bilimsel gelişmeleri içine alan,ülkemiz Radyasyon Onkolojisi topluluğunun bilgisini arttıran,yeni perspektifler kazandıran bilimsel program yapmakla mükelleftir.
 
İktisadi, Ticari ve Sınai İşletmeler
Madde 39- Derneğin amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek üzere uygulama ve eğitime ya da gelir getirmeye yönelik iktisadi,ticari ve sınai işletmeler kurulabilir; bu işletmeleri Yönetim Kurulu ya da ayrıca oluşturulacak Yürütme Kurulu yönetiminde işletebilir.
 
Taşınmaz mal edinme
Madde 40- Dernek, Genel Kurullarının yetki vermesi üzerine Yönetim Kurulu kararıyla taşınmaz mal satın alabilir, taşınmaz malları üzerinde ayni hak tesis edebilir ya da taşınmaz mallarını satabilir. Yönetim Kurulu, edinilen taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülkî idare amirliğine bildirilmek zorunluluğundadır.
 
Ana Tüzük Değişikliği
Madde 41- Dernek Ana Tüzüğü, Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin katıldığı toplantıda ya da çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantıda katılan üyelerin 2/3 çoğunluk oyu ile değiştirilebilir. Ancak ikinci toplantıya Yönetim ve Denetim Kurulu asıl üyelerinin en az iki katı kadar üyenin katılması zorunludur. Olağan Genel kurul toplantısı gündeminde yer almayan tüzük değişikliği için toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1/10’nun teklifi gereklidir.
 
Derneğin Dağılması
Madde 42- Dernek, özellikle dağıtılma için çağrılmış bulunan Genel Kurulda, Genel Kurula
katılma hakkına sahip üyelerin en az (2/3) ünün hazır bulunacağı toplantıya katılan üyelerin (2/3) oy çoğunluğu ile dağıtılabilir. İlk toplantıda (2/3) çoğunluk hazır bulunamadığı takdirde ikinci kez toplanmak üzere Genel Kurul üyeleri toplantıya çağrılır. Ancak ikinci toplantıya Yönetim ve Denetim Kurulu asıl üyelerinin en az iki katı kadar üyenin katılması ve dağıtılma kararının, hazır bulunan üyelerin (2/3) oy çoğunluğu ile alınması zorunludur. Derneğin dağıtılması, Yönetim Kurulu tarafından (5) gün içinde yörenin mülki idare amirliğine bildirilir. Genel kurulunca fesih kararı verilince derneğin mal, para ve haklarının tasfiyesi için üç kişilik bir tasfiye kurulu görevlendirilir. Fesih halinde Derneğin tüm mal, para ve hakları Türkiye Kızılay Derneği’ne devredilir.
 
Hüküm Eksikliği
Madde 43- Dernek Ana Tüzüğünde hüküm eksikliğinin bulunması halinde Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu ile Dernekler Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
 
Yönetmelikler
Madde 44- Dernek Ana Tüzüğü Hükümleri, Yönetim Kurulunun hazırlayacağı ve gerek gördüğünde Genel Kurulun onaylayacağı yönetmelikler hükümleri ile birlikte uygulanır.
 
Derneğin Kurucuları
Madde 45- Derneğin Kurucuları aşağıda alfabetik sıraya göre gösterilmiştir.
45.1. Nijad BiLGE Tıp Doktoru T.C. Ondört Nisan Cad. No:10/4 Yeşilköy/İstanbul
45.2. Mehmet Emin DARENDELiLER Tıp Doktoru T.C. Vaniköy Cad. No.32
Çengelköy/İstanbul
45.3. Sedat Sadık KOCA Tıp Doktoru T.C. Osmaniye Mah. Yeşilsu Sok. İnci Sitesi C Blok
D.8 Bakırköy/İstanbul
45.4. Sait OKKAN Tıp Doktoru T.C. Sıracevizler Cad. 117/13 Şişli/İstanbul
45.5. Gökhan TÖRE Tıp Doktoru T.C. Sinoplu Şehit Cemal Sk. No.6/A D.4
Teşvikiye/İstanbul
45.6. Sedat Tahir TURKAN Tıp Doktoru T.C. Noter Sok. No.26/19 81070 Erenköy/İstanbul
45.7. Ali Reha UZEL Tıp Doktoru T.C. Valikonağı Cad. No.74/6 80200 Nişantaşı/İstanbul
45.8. Mustafa ÜNSAL Tıp Doktoru T.C. Moda Bostancı Sk. Ak Apt. No.5/7 81300 Kadıköy/İstanbul
 
Yürürlük
Madde 46- Bu Ana Tüzük değişiklikleri, Olağanüstü Genel Kurulun 29/09/2012 tarihli toplantısında kabul edilerek aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.
 
MEVCUT YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
M.Emin DARENDELİLER
Sedat S. KOCA
A.Faruk ZORLU
Ethem N. ORAL
Ömer E.UZEL
M.Ufuk ABACIOĞLU
Yıldız YÜKSELEN GÜNEY
 
 
 
 
 

 

 

 

Site Haritası | Yardım ve Servis | Kanuni Uyarı | Asistan Karnesi
© Tüm hakları Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği'ne aittir, izinsiz alıntı yapılamaz.