Çalışma Grupları TROD Kurslar English

Uzmanlık Yönergesi

Uzmanlık Eğitimi


C7-Anabilim Dalı 2001- 2002 Eğitim Programı
KONU ÖĞRETİM ÜYESİ

A-GENEL ONKOLOJİ

Kanser Biyolojisi
1. Mutagenez ve karsinogenez
2. İlgili genler, işlevleri ve kanser oluşumundaki rolleri
3. Kanser tanı ve prognozunda genetik
4. Apoptozis
Kanser Patolojisi
5. Genel kanser patolojisi
6. Meme kanseri patolojisi
Malign hastalıklarda görüntüleme
7. Meme kanserinde görüntüleme
8. Toraks radyolojisi
9. Malign kemik tümörleri radyolojisi

B-KANSER TEDAVİ İLKELERİ

10. Radyasyon Onkolojisine giriş
11. Erişkin Hodgkin Hastalığı
12. Cilt Kanserleri ve Kaposi Sarkomu
13. Erken evre meme kanserleri
14. Lokal ileri evre meme kanserleri
15. Erişkin santral sinir sistemi tümörleri
16. Küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde tedavi
17. Nazofarenks kanserleri
18. Testis tümörleri
19. Oral kavite tümörleri
20. Multipl myeloma ve plazmositom
21. Non Hodgkin lenfoma
22. Larinks kanserleri
23. Özefagus kanserleri
24. Mide ,pankreas, hepatobiliyer sistem kanserleri
25. Küçük hücreli akciğer kanserleri
26. Tiroid kanserleri
27. Kemik ve yumuşak doku tümörleri
28. Serviks üteri kanserleri
29. Çocukluk çağı santral sinir sistemi tümörleri
30. Endometrium kanserleri
31. Wilms tümörü
32. Rabdomiyosarkoma
33. Nöroblastoma
34. Non epitelyal baş-boyun tümörleri
35. Prostat kanserleri
36. Mesane kanserleri
37. Kanser ağrısında tedavi
38. Çocukluk çağı lenfomaları
39. Destek tedavi
40. Psikososyal onkoloji (2 saat)
41. Kanser tedavisine moleküler yaklaşım

C-İYONİZAN IŞINLARIN TEDAVİDE KULLANILMASI:

42. Tümör ve normal dokuda hücre proliferasyonu
43. Klonojenik hücreler ve hücre sağkalımı
44. Lineer kuadratik yaklaşım
45. Hiperfraksiyonasyon ve akselere radyoterapi
46. Kombine Radyoterapi kemoterapi uygulamaları
47. Hipoksik hücre direnciyle başa çıkma yolları
48. Akut ve geç radyoterapi etkileri
49. Tümör yanıtının öngörülmesi
50. İntrakaviter tedaviler
51. İnterstisyel tedavi
52. İyonize radyasyonla tedavi
53. Radyoterapide dozimetri
54. Radyoterapi aygıtları
55. Eksternal radyoterapide planlama
56. Brakiterapide planlama
57. Radyoterapide kullanılan aksesuarlar
58. Elektron dozimetrisi ve planlama
59. Radyasyon güvenliği
60. Kalite güvenirliği

D-ONKOLOJİDE KLİNİK ARAŞTIRMA

61. Tıbbi İstatistik (3 saat)

O.Sercan
O.Sercan
O.Altungöz
E.Özer

T.Canda
T.Canda

P.Balcı
E.Osma
D.ÖzaksoyM.Kınay
R.Çetingöz
M.Şen
H.Alanyalı
M.Kınay
F.Akman
M.Kınay
F.Akman
M.Kınay
M.Şen
R.Çetingöz
R.Cooper Şen
M.Şen
İ.Bilkay
İ.Bilkay
R.Çetingöz
M.Şen
F.Akman
H.Alanyalı
R.Çetingöz
H.Alanyalı
R.Cooper Şen
R.Cooper Şen
R.Cooper Şen
F.Akman
H.Alanyalı-Z.Kırkali
İ.Bilkay
M.Şen
R.Cooper Şen
R.Cooper Şen
Can Cimilli
N.AtabeyM.Düzen
M.Düzen
H.Alanyalı
R.Çetingöz
İ.Bilkay
R.Cooper Şen
M.Düzen
F.Akman
R.Çetingöz
R.Çetingöz
İ.Bozkurt
Z.Karagüler
S.Özenen
İ.Bozkurt
Z.Karagüler
S.Kurt
S.Kurt
İ.Bozkurt
Z.KaragülerH.Ellidokuz


« Önceki - İçindekiler -
Site Haritası | Yardım ve Servis | Kanuni Uyarı | Asistan Karnesi
© Tüm hakları Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği'ne aittir, izinsiz alıntı yapılamaz.

AstraZeneca'nın koşulsuz eğitim desteğiyle hazırlanmıştır.