TROD Kurslar TROD Yeterlik English

YETERLİK KURULU YÖNERGESİ


GENEL KONULAR

1.Tanım
Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği (TROD)  Yeterlik Kurulu, Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği ile eşgüdüm içerisinde, bilimsel  olarak özerk çalışan, uzmanlık eğitimi programının geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi için standartlar belirleyen, yeterlik sınavları aracılığıyla yeterlik belgelendirmesi yapan, uzmanlık eğitimi veren birimler için, hizmetin hacmi ve çeşitliliği, eğitici ve tıbbi personelin sayı ve yetkinliği, alt yapının (sağlık hizmeti ve eğitim açılarından) yeterliliği, sağlık hizmeti sunumunun organize ve sistematik olup olmadığı, eğitim ortamının uygunluğu, kuramsal ve uygulamalı eğitim programının uygulanıp uygulanmadığı, araştırma olanakları açılarından rehber bilgiler ve standartlar oluşturan, eğitim birimlerini gönüllülük temelinde ziyaret ederek değerlendiren,  eksikleri belirleyen,  giderilmesi için öneriler geliştiren ve eğitim birimlerini eş yetkilendiren bir kuruluştur.

2. Amaç

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Yeterlik Kurulunun Genel Amacı:

2.1- Radyasyon Onkolojisi uzmanlık eğitiminin ulusal standartlarını oluşturmak ve geliştirmek, aynı zamanda uzmanlık eğitimindeki “yeterliğin”  ve eğitim birimleri eş yetkilendirmesinin temel ilkelerini oluşturmak.
2.2- Uzmanlık eğitimi süresi boyunca işlenmesi gereken kuramsal ve uygulamalı eğitim programının (kuramsal eğitim için çekirdek müfredat ve uygulamalı eğitim için en az yapılması beklenenler) hazırlanmasını sağlamak.
2.3- Uzmanlık öğrencisinin eğitim süresi boyunca öğrenmesini sağlamak, izlemek ve değerlendirmek için ‘asistan  karnesi’ gibi eğitsel araçların  oluşmasını sağlamak.
2.4- Uzmanlık eğitimi veren kurumlarda hizmetin hacmi ve çeşitliliği, alt yapının (sağlık hizmeti ve eğitim açılarından) yeterliliği, sağlık hizmeti sunumunun organize ve sistematik olup olmadığı, eğitim ortamının uygunluğu, kuramsal ve uygulamalı eğitim programının uygulanıp uygulanmadığı, araştırma olanakları açılarından rehber bilgiler ve standartlar oluşturmak, eğitim birimlerini gönüllülük temelinde ziyaret etmek ve yukarıda sözü edilen ölçütler açısından eş yetkilendirmek
2.5- Uzman hekimlerin mesleki bilgi ve uygulamalar açısından yeterliliklerini sınamak
2.6- Uzmanlık yeterlik belgesi vermek
2.7- Eğiticileri ve uzmanlık öğrencilerini Sürekli Mesleksel Gelişim programlarına katılmaya özendirmek ve izlemek, yeniden belgelendirme çalışmaları yapmak
2.8- Uzmanlık eğitiminde oluşturulan ulusal “yeterlik belgelendirmesi” ve “eş yetkilendirme” standartlarının  uluslararası standartlara uygunluğunu sağlamaktır. Bu amaçla derneğin nitelikli eğitim etkinliklerini yürütebilmesi için bu eğitim etkinliklerinde (kongre, kurs vb gibi bilimsel toplantılar) görev alacak kişilerin yeterlik belgesine sahip olması temel kriterdir.

3. Çalışma ilkeleri
3.1- TROD yapısında dernek  tüzüğüne uygun olarak  kurulur ve çalışır.
3.2- TROD’un bilimsel olarak  özerk bir çalışma organıdır.
3.3- Harcamaları TROD yönetim kurulu tarafından onaylanmak  koşulu ile TROD bütçesinden finanse edilir.
3.4- TROD genel kurulu, TROD yönetim kurulunu yeterlik kurulunun kurulması, çalışması ve finansmanı için görevlendirir ve denetler.
3.5- Yeterlik kurullarının temel çalışma alanları, tamamen gönüllülük temelinde,  uzmanların yeterlik belgelendirmesi/yeniden belgelendirmesi ve eğitim kurumlarının/birimlerinin/uzmanlık eğitimi programlarının eş yetkilendirmesidir.
3.6- Yeterlik kurulları tüm çalışmalarında kamu yararını gözetir ve toplum sağlığının iyileştirilmesini hedefler.
3.7- Yeterlik kurulları tüm çalışmalarında (belgelendirme ve eş yetkilendirme) standartların ve süreçlerin açıklık, eşitlik ve adalet ilkelerine dayanmasını sağlar.

4. Kurul ve komisyonlar

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Yeterlik Kurulu aşağıdaki organlardan oluşur:
4.1. Genel Kurul
4.2. Yürütme Kurulu
4.3. Denetleme ve Danışma Kurulu
4.4. Müfredat Hazırlama ve Eğitim Kurumlarını Denetleme Komisyonu
4.5. Sınav Komisyonu

4.1.Genel Kurul
Radyasyon Onkolojisi yeterliğini alan ve dernek üyesi olan  tüm uzman hekimler Genel Kurulun doğal üyesidir. Türk Radyasyon Onkolojisi Derneğinin 04.01.2008 tarihli toplantısında alınan karar uyarınca Yeterlik Belgesi verilen uzmanlar ve derneğin yaptığı  yazılı ve sözlü sınav sonrası başarılı olan ve yeterlik belgesi alan uzmanlar Genel Kurulu oluşturur. Yeterlik Genel Kurulu iki yılda bir Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresinin  birinci veya ikinci  günü toplanır. Yeterlik Kurulunun ana karar organıdır. Genel Kurulun temel görevi Yürütme Kurulu, Denetleme ve Danışma Kurullarını 2 yıllık bir dönem için seçmek, ibra etmek, önerilerde bulunmak ve gerekli kararları almak, gereği halinde yeni kurul ve komisyonların oluşturulmasını görüşmek, karar almak ve seçmektir. Genel Kurul üyeliğinin geçerli olması için üyenin dernek üyesi olması ve aidatını düzenli ödüyor olması gereklidir. Yeterlik Kurulu organlarına seçimler, Ulusal Radyasyon Onkolojisi  Kongresinde yapılır, seçilen üyelerin göreve başlayışı bir sonraki yılın Ocak ayıdır.
İlk genel kurul için Özel Durumlar: Mad.5.1.1 uygulanır.

4.2. Yürütme Kurulu
Yeterlik Genel Kurulunca seçilen kuruldur. Yürütme Kurulu 7 asil, 4 yedek üyeden oluşur. Yeterlik Genel Kurulunca seçilen 4 üyenin yanında, Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği seçilmiş Başkanı, Müfredat Hazırlama ve Eğitim Kurumlarını Denetleme Komisyonu Başkanı ve Yeterlik Sınav Komisyonu Başkanı diğer üyeleri oluşturur.  Yürütme Kurulunun (YK) Başkanlığını TROD Seçilmiş Başkanı yürütür. Kurul kendi içinde bir sekreter ve bir muhasip üye seçer. Yürütme Kurulu 2 yıllık bir dönem için seçilir. Yürütme Kurulu üyeleri üç dönemden çok görev alamazlar. Yürütme Kurulu Başkanı dördüncü dönem görev alabilir. Bu kurulda yer alacak kişiler asistan eğitimi veren kurumlarda en az 10 yıldır aktif eğitici (profesör, doçent, eğitim görevlisi) durumunda olmalıdırlar. Mazeretini yazılı olarak bildirmeksizin ardı ardına iki toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer ve yerine yedek üyelerden seçimde belirlenen sıraya ve eksilen sayıya göre yedek üyeler göreve çağırılır. Seçilebilmek için adayın Yeterlik Belgesi sahibi olması, derneğin aktif üyesi olması ve seçim mahallinde bulunması gerekir.

4.2.1 Görevleri

 • Yürütme Kurulu, Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Yönetim Kurulu ile eşgüdüm içerisinde çalışır.

 • Gerekli çalışmaları yürütebilmek için Yürütme Kurulu yılda en az bir kez toplanır.

 • Yeterlik Kurulları ve Komisyonların çalışmalarını sağlar, izler ve işlevlerini düzenler.

 • Yeterlik Genel Kurul toplantılarına gündem hazırlar, Genel Kurulu toplar ve çalışma raporu sunar, kurul ve komisyonların öneri ve raporlarını değerlendirir ve karar alır.

 • Uzmanlık dalı ile ilgili eğitim ve uzmanlık alanı konusunda üst kurumlarca talep edilen bilgileri hazırlar, karar alır ve Dernek Yönetim Kuruluna sunar.

 • Yeterlik ve eş yetkilendirme ile ilgili ileriye yönelik çalışmalar yapar ve yapılanmayı sağlar.

 • Yeterlik sınav tarihlerini, giriş aidatını belirler ve yıl başında duyurur.

 • Yeterlik sınavına girmek üzere başvuran adayların başvurularını sınav komisyonu ile beraber değerlendirir ve uygun olanların sınava alınmasını sağlar, sınav listelerini onaylar.

 • Sınav sonuçlarını duyurur ve belgeleri onaylar.

 • Gönüllü eğitim kurumları/birimleri için eş yetkilendirme yapar, belirlenen standartlara ulaşamamış olan eğitim kurumlarını/birimlerini uyarır, öneriler getirir, gelişmelerini takip eder ve bu konuda Dernek Yönetim Kuruluna ve Türk Tabipler Birliği – Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu- Ulusal Yeterlik Kurulu’ na (TTB-UDEK-UYEK)bilgi verir.

 • Radyasyon Onkolojisi uzmanlarını TTB-UDEK-UYEK’da ve ilgili diğer kurumlarda temsil eder.

4.3. Denetleme Kurulu
Yeterlik Genel Kurulunca eğitim kurumlarının en az 5 yıldır aktif eğitici kadrosunda bulunan üyeler arasından 3 asil, 3 yedek üye olmak üzere iki yıllık bir dönem için seçilir. Denetleme Kurulu üyelerinin seçimi Yürütme Kurulu seçimleri ile birlikte yapılır. Bu üyeler en fazla üç dönem üst üste seçilebilir.

4.3.1.Görevleri
Denetleme Kurulu iki yılda en az bir defa Yönetim Kurulu icraatını, alınan ve uygulanan kararların tüzük, yönetmelik ve yönergelere uygunluğunu denetler. Gerektiğinde yürütme kurulunun öngördüğü konularda rapor verir. Bu kurul dönem sonunda kesin rapor hazırlar. Hazırlanan rapor genel kurula sunulur.

4.4.Müfredat Hazırlama ve Eğitim Kurumlarını Değerlendirme Komisyonu 

Dernek Yönetim  Kurulunun seçeceği uzmanlık eğitimi veren bir kurum/birimde en az 5 senedir aktif eğitici konumunda bulunan 9 üyeden oluşurr. Kongrenin yapıldığı yıl komisyonun 1/4 üyesi (2 üye) yenilenir Bu üyelerin profesör, doçent ya da eğitim görevlisi olmaları gerekir. Komisyon üyeleri kendi aralarından bir başkan, bir sekreter seçerler. Yılda en az iki defa toplanarak hazırladıkları raporu Yürütme Kuruluna sunarlar. Yıl içinde yapacakları toplantının birini Sınav Komisyonu ile birlikte yaparlar.  Mazeretini yazılı olarak bildirmeden ard arda iki kez toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Koordinasyonu sağlamak için her bir eğitim kurumundan bir uzman hekim ayrıca görevlendirilerek komisyonun öneri ve çalışmalarını düzenler.

4.4.1.Görevleri

4.4.1.1- Temel hedefi “toplumun sağlığını iyileştirmek” olan Ulusal Radyasyon Onkolojisi Uzmanlık Eğitim Programı’nı aşağıdaki maddelerde verilen alt başlıkları içerek şekilde belirler ve eğitim kurumlarında uygulanabilmesi için Yürütme Kuruluna önerilerde bulunur.
a. Eğitim programının hedefleri (genel ve özel hedefler bilgi-tutum-davranış) ve gerekçesi
b. Eğitim programının uygulama yöntemi (süre, rotasyonlar, eğiticiler, komiteler gibi)
c. Eğitim programının sınama yöntemi (ara sınavlar, uzmanlık sınavları, yazılı-sözlü sınavlar, sınav şekli, yeterlilik ölçütleri gibi)
d. Eğitim programının eğitim verilen kurumlarda değerlendirilme yöntemi (geribildirimler, süreç değerlendirmesi, müfredat analizi gibi)

4.4.1.2- Gerekli rotasyonları, rotasyon eğitim programlarını ve rotasyon değerlendirme yöntemlerini belirler, öneriler getirir.

4.4.1.3- Eğiticilerin eğitimi konusunda çalışmalar yapar, öneriler getirir.

4.4.1.4- Asistan karneleri ve/veya portfolyolarının hazırlanma ve uygulanması konusunda öneriler getirir ve standartları saptar. Eğitim ve uygulama etkinliklerinin ayrıntılı ve zamanında kaydedilip kaydedilmediğini denetler ve eş yetkilendirme raporunda belirtir. Asistan karneleri ve/veya portfolyoları yoluyla süreç içinde uygulanan becerileri nicelik ve nitelik olarak izler ve eşyetkilendirme raporunda değerlendirilir.

4.4.1.5- Uzmanlık öğrencilerinin, eğitim sırasında ve uzmanlık eğitimi süresi sonunda bilgi, tutum, beceri ve performanslarını ölçmek ve değerlendirmek için yapılan tüm yazılı, sözlü, uygulama sınavları ile süreç içindeki eğitici gözlemi-kanaati-değerlendirmeleri, asistan karneleri gibi süreç değerlendirmelerinin düzenlenmesi ve organizasyonunda sınav komisyonu ile eş güdüm içinde çalışır ve yürütme kuruluna bilgi verir.

4.4.1.6- Yürütme Kurulunda ve Genel Kurulda onaylanmış Ulusal Radyasyon Onkolojisi Uzmanlık Eğitim Programının tüm eğitim birimlerinde uygulanması ve sürekli geliştirilmesi için eğitim veren birimlerin gönüllüğüne dayanan ve ziyaret programları ana ilkeleri ile yürütülen bir eş yetkilendirme (akreditasyon) mekanizması kurar. Aşağıda belirtilen konularda eş yetkilendirme için rehber bilgiler ve standartlar oluşturur. Bu standartlar çerçevesinde eğitim birimlerini ziyaret ederek değerlendirir, eksikleri belirler ve giderilmesi için öneriler geliştirir. Eğitim kurumlarının / birimlerinin eş yetkilendirilmesini sağlamak üzere Yürütme Kuruluna aşağıdaki konuları içeren eş yetkilendirme raporu verir.

a. Yeterlilik Kurulu tarafından önerilen eğitim programı ile uyumlu bir eğitim programının olup olmadığı ve bu programın düzenli olarak uygulanıp uygulanmadığı (eğitim programının amaç ve hedefleri ve bunları gerçekleştirmedeki etkinliği, uzmanlık alanındaki hedeflerin -bilgi, beceri, tutum ve davranış- ölçülebilir davranışlar olarak açıkça tanımlanmış olup olmadığı, uzmanlık öğrencisinin kazanımlarının beklenen düzeyde olup olmadığı gibi)
b. Alt yapının (sağlık hizmeti ve eğitim açılarından gerekli donanım ve insan gücü) yeterlilik ve uygunluğu,
c. Eğitici ve tıbbi personelin sayısı ve yetkinliği,
d.Hizmetin hacmi ve çeşitliliği, sağlık hizmeti sunumunun organize ve sistematik olup olmadığı,
e. Eğitim ortamının uygunluğu (görev tanımları, hizmet-eğitim dengesi vb gibi)
f. Araştırma olanaklarının bulunup bulunmadığı ve eğitim alanların bu etkinliklere yeterince katılıp katılmadığı

4.4.1.7- Gerektiği takdirde Yürütme Kuruluna danışarak alt gruplar oluşturabilir.

4.4.1.8-  Sürekli Tıp Eğitimini sağlamak üzere kurslar önermek, programları ile ilgili önerilerde bulunmak, ulusal kongre bilimsel programı için önerilerde bulunmak, kongre sonrası bilimsel içerikle ilgili değerlendirme yapmak.

4.5.Sınav Komisyonu
Dernek Yönetim  Kurulunun seçeceği “halen eğitici” kadrolarında olan  ve profesör olan 11 kişiden oluşur.  Üyeler kendi aralarından bir başkan ve bir sekreter seçerler. Sınav komisyonu üyeliği için eğitici kadrolarda en az 10 yıldır görev yapmış olmak gerekir. Yılda en az 2 kez toplanarak değerlendirmelerini içeren raporu Yürütme Kuruluna sunarlar. 

4.5.1.Görevleri
Yeterlik Sınav Komisyonu görevlerini Müfredat Hazırlama ve Eğitim Kurumlarını  Değerlendirme Komisyonu  ve Yürütme Kurulu ile işbirliği içerisinde yürütür.

4.5.1.1- Yeterlik sınavına girmek üzere başvuran adayların başvurularını değerlendirir, Yürütme Kurulundan ve Müfredat Hazırlama ve Eğitim Kurumlarını  Değerlendirme Komisyonundan görüş alarak sınav listelerini hazırlar.

4.5.1.2- Yeterlik sınavlarının yapılacağı zamanları, sınav yöntemlerini, sınav ortamlarını tespit ve organize eder ve gerekli malzemeyi temin eder.

4.5.1.3- Yeterlik sınavlarının geçerlilik ve güvenilirliklerini en üst düzeye çıkarmak, Radyasyon Onkolojisi uzmanlık alanında toplumun en nitelikli sağlık hizmeti alması ve bu amaçla gerek uzmanlık eğitimi gerekse uzmanlık sonrası uzman hekimlerin öğrenme ve sürekli mesleksel gelişim süreçlerine yön vermek için aşağıda belirtilen maddelere uygun olarak yeterlilik sınavlarını yapılandırır ve  denetimini sağlar:

 • Sınavların Radyasyon Onkolojisi uzmanlık alanının gerektirdiği tüm yetkinlikleri (bilgi-beceri-tutum-davranış) ve Ulusal Radyasyon Onkolojisi Uzmanlık Eğitim Programında belirtilen hedefleri kapsaması sağlanmalıdır. Sınav içeriği ölçülebilir davranışlar olarak açıkça tanımlanmış olan uzmanlık alanındaki hedeflere (bilgi, beceri, tutum ve davranış) yönelik olmalı,  konular ve kavramlar önemleri oranında yer almalı, sorular dengeli bir biçimde dağıtılmalıdır. Bilgi ölçen sınavlarda sorular öğrenme sürecinde bilginin anımsanmasından üst düzey zihinsel etkinliklere doğru değişik düzeylerde hazırlanmalı, veri yorumu veya problem çözme sorularına ağırlık verilmelidir, Beceri sınavlarında alandaki tipik ve kritik hedefler yer almalıdır. Ölçme hedefleri oluşturulmalı ve bunlar hakkında adaylar önceden bilgilendirilmelidir.

 • Hazırlanan sınavların (yazılı/çoktan seçmeli sınavlar, yapılandırılmış sözlü, nesnel örgün (yapılandırılmış) klinik sınav gibi), uygun yöntemler ve araçlarla sistematik ve rastlantısal hatalardan (hedeflerin ortam ve yöntemlerle uyumsuzluğu, gözlem ve gözlemci farklılıkları v.b.) ve ölçümle ilgili sorunlardan arındırılmış olması sağlanmalıdır. 

 • Her sınav için ayrı olmak üzere yeterlik belgesi verilecek adayın sınavdaki kabul edilebilir minimum başarı düzeyi belirlenmeli ve adaylar önceden bilgilendirilmelidir.

 • Sınavlar, yapılan hazırlıklara ve duyurulara uygun olarak geçekleştirilmelidir.

 • Sınavdan sonra adayların sınav başarıları belirlenmeli ve önceden belirlenen kabul edilebilir minimum başarı düzeyi ile karşılaştırılarak karar verilmeli ve yeterlilik belgelerinin düzenlemesi için Yürütme Kuruluna iletilmelidir.

4.5.1.4- Sözlü/uygulama (objektif yapılandırılmış klinik sınav (OYKS) vb. gibi) sınav görevlilerini (en az 10 yıllık aktif eğitici kadrosunda bulunan profesörler arasından) belirler ve Yürütme Kuruluna önerir .

4.5.1.5- Gerektiğinde eğitim içi sınavların hazırlanmasını ve yapılmasını sağlar.

4.5.1.6- Yazılı sınavlarda sorulabilecek sorularla ilgili soru bankası oluşturulabilmesi için Müfredat Hazırlama ve Eğitim Kurumlarını Değerlendirme Komisyonu ile eş güdüm sağlayarak çalışır ve soru kitapçıklarını hazırlar.

4.5.1.7- Uygulanan her sınav için en az; sınavın geçerlilik, güvenilirlik kanıtları, sınav-soru-madde analizleri, sınava giren adaylar ve performanslarını, sınav sürecini içeren bir rapor hazırlayarak önerileri ile birlikte Yürütme Kuruluna  sunar.

4.6 Eğitim üst kurulu
Tıp Fakültesi hastanelerinde uzmanlık alanında eğitim veren her birimin anabilim dalı başkanlarından ve Sağlık Bakanlığı Eğitim Hastanelerindeki eğitim birimlerindeki eğitim sorumlularından  oluşur.
 
4.6.1- Eğitim Üst Kurulu Görevleri

4.6.1.1- Yürütme Kuruluna her alanda danışmanlık yapar.

4.6.1.2- Kurul ve Komisyonların aldığı kararların uzmanlık eğitimi sürecinde birimlerde uygulanmasını sağlar.

4.6.1.3- Uygulamadan doğan sorunlar hakkında geri bildirim verir ve bu sorunların çözümü için projeler önerir.

4.6.1.4- Genel Kurulun ertesi günü Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yeterlik Yürütme Kurulu Üyeleri ile birlikte toplanır.

UZMANLIK ALANI VE EĞİTİMİ

4.7.Uzmanlık Alanı
Radyasyon Onkolojisi uzmanlığıdır. Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde bulunan yan dallar bu alanın içindedir.

4.8.Uzmanlık Eğitimi
Radyasyon Onkolojisi Eğitim süresi ve yapılacak rotasyonlar ile süreleri Tıpta Uzmanlık Tüzüğü ile belirlenir.

EĞİTİM BELGELENDİRİLMESİ

4.9 Genel İlkeler ve Ölçütler (Kriterler)
Radyasyon Onkolojisi eğitimi vermekle yetkili eğitim kurumlarında yasal süreyi tamamlayan uzman adayı Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen değerlendirmelerden sonra uzmanlık belgesi alır. Adayın yeterlik sınavlarına girebilmesi için başvurusunda aşağıdaki ölçütleri yerine getirmesi ve belgelendirmesi gerekmektedir.

4.9.1- Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne uygun olarak eğitim süresinin tamamlanmış olduğunun belgelendirilmesi.

4.9.2- Asistan Karnesinin mevcut eğitim programına uyumlu, ayrıntılı ve zamanında işlenmiş olduğunun, uzmanlık eğitimi süresince kuramsal ve uygulamalı eğitim etkinliklerinin, adayın eğiticileri tarafından onaylanmış şekilde belgelendirilmesi.

4.9.3- Gerekli rotasyonların “Rotasyon Eğitim Programı”na uyumlu yapıldığının belgelendirilmesi.

4.9.4- Yasal Tıpta Uzmanlık  süresinin yarısını tamamlayan asistanlar 4.9.1-3 ‘deki şartları yerine getirmeden yazılı (bilgiye yönelik)  sınava girebilirler.

 

SINAVLAR

4.10.1 Genel Bilgiler
Yapılacak sınavların belirlenmesi ve sınava girebilirliğin kriterlerine uygun kişilerin tanımlanmasından sonra sınavın giriş şartları ve kademeleri belirtilmelidir. Bu ilkeler Sınav Komisyonu tarafından belirlenir.

4.10.2 Eğitim İçi Sınavları
Uzmanlık eğitimi sırasında gereğinde ülke çapında genel bir sınav olarak yapılır. Eğitim içi sınavlarına tüm eğitim kurumlarındaki tıpta uzmanlık öğrencileri ve asistanları katılır. Bu sınav sonuçları değerlendirilerek eğitim kurumlarına karşılaştırmalı olarak bildirilir.

4.10.3 Yeterlik Sınavları

Madde 4.9'daki ölçütleri uygun olarak belgeleyen her uzman yeterlilik sınavlarına katılma hakkına sahiptir. Beceri ve tutuma yönelik sözlü/uygulama sınavlarına (ikinci basamak) girmek ve yeterlilik belgesi almak için uzman olmak gerekir.

4.10.4- Yapılacak sınavların belirlenmesi ve sınava katılabilirliğin ölçütlerine uygun kişilerin tanımlanmasından sonra sınavın giriş şartları, kademeleri, yeri ve tarihleri 3 ay önce belirtilir.

Yazılı Sınav

Bilgi alanında ölçmeye yönelik olarak yapılacak bu sınav yılda en az bir kez yapılır. Bu sınava Radyasyon Onkolojisi dalında uzmanlığını almış ve Madde 4.9'daki şartları yerine getirmiş her aday katılabilir. Sınav sonuçları yalnızca sınava katılan adaya bildirilir. TTB-UDEK-UYEK'na ve diğer ilgili kurumlara kişilerin kimlik bilgileri açıklanmadan sınav sonuçları hakkında (katılan kişi sayısı, başarı oranı vb. gibi) genel bilgi verilir.
Sınavı geçenler ikinci basamak sınavı olan sözlü/uygulama (OYKS vb. gibi) sınavına girmeye hak kazanırlar. Sınavın şekli ve kapsamı Sınav Komisyonu tarafından belirlenir.

Sözlü Uygulama Sınavı
Uygulamaya yönelik, adayın klinik/uygulama, hasta yönetimi becerilerini ölçecek şeklinde yılda en az bir kez yapılır. Bu sınava yazılı sınavda başarılı olan adaylar katılabilir. Sınav, oluşturulan jüri tarafından klinik problem çözmeye yönelik, beceri ve tutum özelliklerini de içerecek şekilde yapılır. Sınavın nesnel ve yapılandırılmış olması gerekir. Sınav sonuçları yalnızca sınava katılan adaya bildirilir. TTB-UDKK-UYEK'na ve diğer ilgili kurumlara kişilerin kimlik bilgileri açıklanmadan sınav sonuçları hakkında (katılan kişi sayısı, başarı oranı vb. gibi) genel bilgi verilir.

4.11 Yeterliğin Belgelendirilmesi

Yeterlik sınavına giriş tamamen gönüllülük çerçevesinde yürütülür. Her iki sınav sonucunda  başarılı olanlara ''Yeterlik Belgesi'' verilir. Bu belgenin geçerliliği 10 yıldır ve 10. yılın sonunda uygulanmaya geçilmiş ise “yeniden belgelendirme” sürecine dahil olunması özendirilir. Yeniden belgelendirme süreci başlayana dek ilk belgelendirme geçerlidir.

4.12 Yeniden Belgelendirme
(Re-sertifikasyon)
Yeniden belgelendirme süreci tamamıyla gönüllülük çerçevesinde yürütülür. Yeterlik sınavını başaranlar 10 yıl sonra yeniden belgelendirme sürecine dahil olmaya davet edilir. TTB-STE/SMG Kredilendirme Kurulu tarafından kredilendirilmiş Radyasyon Onkolojisi alanında yapılan Sürekli Tıp Eğitimi/Sürekli Mesleki Gelişim etkinliklerine katılmış olması ve 5 yılda en az 500 STE/SMG kredisi alması gerekir. Kredilerin yıllara eşit dağılmış olması tercih edilir. STE/SMG etkinlikleri e-öğrenme, kongre ve kurs katılımları, aktif öğrenmeyi sağlayacak etkinlikler (küçük grup, birebir eğitim-beceri), yayınlar, verilen dersleri içerir.

ÖZEL DURUMLAR

4.13.1 Derneğin hazırladığı ilk Yeterlik Yönergesinde Dernek Yönetim Kurulu tarafından Yeterlik Belgesi verilmiştir. Bu belgelerin sınavsız verildiği belgede belirtilir. Yeterlik belgesinin geçerlilik süresi 10 yıldır. 10. yılın sonunda madde 4.12’deki kriterlere göre yeniden belgelendirme önerilir.

4.13.2-Yabancı bir ülkede Radyasyon Onkolojisi uzmanlığını tamamlayan ve o ülkenin yeterlilik sınavına girmeye hak kazanan adaylar Radyasyon Onkolojisi uzmanlığı yeterlilik sınavına giriş şartlarına uygun olduklarını belgelendirdikleri takdirde sınava girebilirler. Bu adaylar için aranacak şartlar ve izlenecek kurallar Türkiye'de uzmanlık eğitimi yapanlarla aynıdır.

4.13.3-Bu yönerge Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Yönetim Kurulunda   kabul edildikten sonra,  o tarihten itibaren yürürlüğe girer.

4.13.4- “European Union of Medical Specialists- European Society for Radiotherapy and Oncology”  “UEMS-ESTRO” yeterlilik belgesi, Türkiye’nin UEMS’ye asil üye olarak kabulü ve ilgili alanda sınava kabul edilmesi durumunda, Radyasyon Onkolojisi derneği yeterliğine denk sayılacaktır.

4.13.5- Yeterlik Belgesi, yeterlilik belgesi alan kişinin meslekten men cezası alması durumunda iptal edilir.

Site Haritası | Yardım ve Servis | Kanuni Uyarı | Asistan Karnesi
© Tüm hakları Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği'ne aittir, izinsiz alıntı yapılamaz.