Yardımlaşma Yönergesi

TÜRK RADYASYON ONKOLOJİSİ DERNEĞİ

YARDIMLAŞMA YÖNERGESİ

 

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı doğal afetler, ağır hastalık, terör, kaza, vb. sebeplerle mesleğini icra etmesinde önemli zorluk ortaya çıkmış üyelere veya üyenin ölümü üzerine eş ve çocuklarına yapılacak yardımlarla ilgili usul ve esasları belirlemektir. 

Kapsam          

MADDE 2 – (1) Bu yönerge, üyeleri ve üyelerin eş ve çocuklarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu yönerge Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Tüzüğü’nün 6.13. maddesine dayanarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu yönergede geçen;

Dernek : Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği`ni,

Yönetim Kurulu          : Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Yönetim Kurulu`nu,

Üye      : Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği asıl üyelerini ifade eder.                                      

Yönetim Kurulu’nun görevleri

MADDE 5 – (1) Yönetim Kurulu’nun görevleri şunlardır:

a) Yardım taleplerini değerlendirerek, uygun bulduklarına yapılacak yardım miktarına karar vermek,

b) Yardım taleplerinin çokluğu veya yerinde inceleme yapılması gereken durumlarda gönüllü veya ücretli bilirkişi veya danışmanlar atamak, komisyonlar oluşturmak,

c) Yardımın niteliğine göre, gereken mal alımlarını yapmak; bunların ilgili yerlere ulaşımını ve teslimini sağlamak,

d)Yardım faaliyetlerinin gerektirdiği diğer iş ve işlemleri yerine getirmek.

Yardım talepleri

MADDE 6 – (1) Yardım talebi, doğrudan üyeden veya ailesinden gelebileceği gibi üçüncü kişilerin bildirimi veya Yönetim Kurulunun kendiliğinden belirlemesiyle de mümkündür.

(2) Yardım taleplerinin değerlendirilmesinde ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeler, kendisine yardım yapılacak üye veya ailesinden istenebilir.

 

 

Yardım

MADDE 7- (1) Yardımın miktarı, üyenin ihtiyacı, bütçe olanakları ve benzer ihtiyaçlara daha önce yapılan yardım miktarları gözetilerek belirlenir.

(2) Yardım, nakdi olarak yapılabileceği gibi ayni de olabilir.

 (3) Yardım, belli bir malın geçici kullanımı şeklinde olabileceği gibi taşınmaz kira yardımı yahut eğitim bursu verilmesi gibi durumlarda belli süreyle ve dönemler halinde de yapılabilir.

(4) Yardım, kural olarak karşılıksızdır. Ancak, Yönetim Kurulu yapılacak yardımın belirli bir süre sonra veya belirlenen bir şartın gerçekleşmesiyle geri ödenmesini de kararlaştırabilir. Geri ödenmesi gereken yardımlarda, ilgiliden bu hususta yazılı taahhüt alınır.

(5) Nakdi yardım, kural olarak ilgililerin banka hesabına yatırılır. Deprem gibi afetler sebebiyle banka sisteminin çalışmadığı veya ilgilinin banka şubesine gitmesine olanak olmayan durumlarda ıslak imzalı belge karşılığında elden ödeme de yapılabilir.

(6) Ayni yardımların ilgilere teslimi, kural olarak teslim belgesi karşılığında yapılır. Olağanüstü koşullar sebebiyle belge düzenlenmesi mümkün olmadığında, fotoğraf ve/veya video çekimleriyle ayni yardımların teslimi kayıt altına alınabilir.

(7)Yardıma ilişkin karar her zaman yeniden gözden geçirilerek yardım miktarının artırılmasına, azaltılmasına veya durdurulmasına karar verilebilir.

Yardımın kaynağı

MADDE 8- (1) Yardımlar Dernek bütçesinden karşılanır.

(2) Yönetim Kurulu, yardım için bütçe içinde ayrı bir fasıl oluşturabilir.

(3) Yardımlaşma amacıyla yapılan şartlı bağışlar olması halinde ayrı bir fon oluşturularak ilgili bağışların yardımlara aktarılması fon üzerinden izlenebilir.

(4) Ayrı bir fon oluşturulması halinde, bütçeden yardım için ayrılan kaynak bu fona aktarılabilir. 

(5) Ayni bağışlar da kabul edilir. Bu bağışlardan yardım talebini karşılayabilecek nitelikte olanlar ihtiyaç sahibine gönderilir, ihtiyaç sahibinin kullanması sağlanabilir veya satılarak bedeli yardım bütçesinde kullanılabilir. 

Yardımın geri alınması

MADDE 9- (1) Yardım talebine esas olan bilgi ve belgelerin gerçeğe aykırı olduğunun saptanması halinde talep reddedilir; bu durum, yardım yapıldıktan sonra anlaşılmış ise yardımın geri alınmasına karar verilerek gerekli hukuki işlemler başlatılabilir.

İtiraz 

MADDE 10 – (1) Yardım yapılıp yapılmamasına ve/veya miktarına ilişkin Yönetim Kurulu Kararları kesin olup, itiraz edilemez.

Yürürlük 

MADDE 11 – (1) Bu yönerge Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme 

MADDE 12 – (1) Bu yönerge hükümlerini Yönetim Kurulu yürütür.